/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Karin M Bruzelius

Forslag til endringer i barneloven

Norsk kvinnesaksforening advarer mot endringer i barneloven som er i strid med barnets beste og innskrenker bostedsforeldres personlige frihet....

Read more

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more

Krafttak mot seksualovergrep

Landsstyremøtet i Norsk kvinnesaksforening 9. mai 2015 krever at regjeringen snarest gjennomfører reformer i etterforskningen og domstolsbehandlingen av seksuelle overgrep....

Read more

Kvinne- og barnefiendtlige endringer av barneloven

Norsk kvinnesaksforenings landsstyre 9. mai 2015 går imot kvinne-og barnefiendtlige endringer av barneloven og krever at eventuelle endringer av barneloven ivaretar kvinners rettigheter og fremmer barnets beste....

Read more

Overgangsstønaden til aleneforeldre

NKF har sendt følgende høringsinnspill om endrigner i overgangsstønaden til aleneforeldre....

Read more