/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Nei til økt midlertidighet i arbeidslivet

Høringsinnspill om endringer i arbeidsmiljøloven og økt adgang til å ansette i midlertidige stilinger...

Read more

Høring – ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Norsk kvinnesaksforening har sendt følgende høringssvar til Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet om endrigner i forldrepermijsonsordningen....

Read more

Endringer i utlendingsloven og endringer i utlendingsforskriften

NKF mener 24-årsgrense for familieetablering ikke er et godt virkemiddel mot tvangsekteskap. Etter kvinnesaksforeningens syn er økt integrering i det norske samfunnet, herunder obligatorisk norskundervisning og holdningsskapende arbeid både blant foreldregenerasjonen og ungdommer viktigere for å bekjempe tvangsekteskap – og kanskje også en del arangerte ekteskap. Vi har sendt høringsuttalelse…...

Read more

NKF om kvinnelig verneplikt

Her er NKSs svar på høringsnotat om kvinelig verneplikt. Vi er imot....

Read more

Politikk for Likestilling – Uttalelse om NOU 2012: 15

Høringsuttalelse om NOU 2012: 15 Politikk for likestilling  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med stor interesse tatt del av utredningen om politikk for likestilling – NOU 2012: 15. Utredningen inneholder mange viktige opplysninger om fremdeles eksisterende forskjeller i kvinner og menns kår i Norge. I arbeidet med å følge opp utredningen…...

Read more