/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Høringsnotat: «Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet».

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til det tilsendte høringsnotatet. Foreningen er tilfreds med at departementet nå har utarbeidet forslag som vil styrke arbeidsgiveres og offentlige myndigheters plikt til å arbeide aktivt for å fremme kjønnslikestilling og for å hindre kjønnsdiskriminering, og dessuten forslag som vil pålegge arbeidsgivere og alle offentlige myndigheter…...

Read more

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD Norsk Kvinnesaksforening(NKF) mener at det er viktig å fremheve kvinnenes rettigheter når Norge skal høres i FNs menneskerettighetsråd. Likestilling har i Norge vært avgjørende for velferd og økonomisk utvikling. Retten til lønnet arbeid, til å forsørge seg selv, er en…...

Read more

Høring – Endringer i barneloven og statsborgerloven

Høring – Endringer i barneloven og statsborgerloven Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i barneloven og statsborgerskapsloven (ref. 17/219). Departementet foreslår å innføre mulighet for å be om DNA-test av barn født i utlandet for å fastslå farskap i saker hvor identitet er usikker og…...

Read more

NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene – Høringssvar fra Norsk Kvinnesaksforening

  Antall barn som vokser opp i fattigdom i Norge øker, tallet er nå 100.000 viser statistikk fra Bufdir. Når framtidig støtte til barnefamilier skal fastsettes, må utgangspunktet være at offentlig støtte motvirker barnefattigdom. Spesielt er barn av enslige foreldre utsatt. De fleste enslige foreldre er kvinner. Kvinner har i…...

Read more

Om Prop. 161 L Endringer i barnelova mv (likestilt foreldreskap)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) leverte 28. sept. 2015 en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i barneloven, se http://kvinnesak.no/forslag-til-endringer-i-barneloven. Prop.161L refererer gjeldende rett i Norge og i flere andre land og omtaler dessuten relevant forskning og utredninger, i hovedsak fra SSB   Ifølge Prop. 161 – Endringer i…...

Read more