/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Om Prop. 161 L Endringer i barnelova mv (likestilt foreldreskap)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) leverte 28. sept. 2015 en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i barneloven, se http://kvinnesak.no/forslag-til-endringer-i-barneloven. Prop.161L refererer gjeldende rett i Norge og i flere andre land og omtaler dessuten relevant forskning og utredninger, i hovedsak fra SSB   Ifølge Prop. 161 – Endringer i…...

Read more

Høringsuttalelse: “Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet”

Høringsuttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening til høringsnotat: “Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet” – Forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til Barne- og likestillings-departementets høringsbrev 19.10.2016 (ref. 16/2687), og har følgende merknader til forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet:   Privatiseringen – den nye nemnda. I høringsnotatet…...

Read more

Manglende kvinne- og likestillingsperspektiv i vurdering av arbeidsmiljøloven

Arbeidstidsutvalget, ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe, overleverte sine forslag til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Utvalget har i sin utredning ikke vurdert hvordan endringer i arbeidsmiljøloven vil påvirke likestilling, kvinner i arbeidslivet og hvordan det igjen vil virke inn på barns oppvektsvilkår i Norge i dag. Utvalgets mandat har vært å…...

Read more

Forslag til felles lov svekker kvinners diskrimineringsvern

Norsk kvinnesaksforening går mot felles diskrimineringslov. Med noen prisverdige unntak, vil det fremlagte forlaget vil i hovedsak svekke kvinners diskrimineringsvern og/eller videreføre svakheter i dagens lov....

Read more

Innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende innspill til Utenriksdepartementet Innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken Norsk Kvinnesaksforening viser til departementets anmodning om innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og har følgende bidrag. Vi viser til avtale med…...

Read more