/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Manglende kvinne- og likestillingsperspektiv i vurdering av arbeidsmiljøloven

Arbeidstidsutvalget, ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe, overleverte sine forslag til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Utvalget har i sin utredning ikke vurdert hvordan endringer i arbeidsmiljøloven vil påvirke likestilling, kvinner i arbeidslivet og hvordan det igjen vil virke inn på barns oppvektsvilkår i Norge i dag. Utvalgets mandat har vært å…...

Read more

Forslag til felles lov svekker kvinners diskrimineringsvern

Norsk kvinnesaksforening går mot felles diskrimineringslov. Med noen prisverdige unntak, vil det fremlagte forlaget vil i hovedsak svekke kvinners diskrimineringsvern og/eller videreføre svakheter i dagens lov....

Read more

Innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende innspill til Utenriksdepartementet Innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken Norsk Kvinnesaksforening viser til departementets anmodning om innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og har følgende bidrag. Vi viser til avtale med…...

Read more

Forslag om å oppheve tidsfristene for farskapssak

Det foreslås på nytt å oppheve frist for å reise farskapsak. Norsk kvinnesaksforening ber om at den foreslåtte endringen av barneloven utsettes til det foreligger et bedre fundert grunnlag for å hevde hva som vil være til beste for barn flest...

Read more

Investeringsavtaler: Mer åpenhet og bedre utredning

Norsk kvinnesaksforening krever større åpenhet og bedre utredning av investeringsavtaler....

Read more