/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Forslag om å oppheve tidsfristene for farskapssak

Det foreslås på nytt å oppheve frist for å reise farskapsak. Norsk kvinnesaksforening ber om at den foreslåtte endringen av barneloven utsettes til det foreligger et bedre fundert grunnlag for å hevde hva som vil være til beste for barn flest...

Read more

Investeringsavtaler: Mer åpenhet og bedre utredning

Norsk kvinnesaksforening krever større åpenhet og bedre utredning av investeringsavtaler....

Read more

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more

Kvinne- og barnefiendtlige endringer av barneloven

Norsk kvinnesaksforenings landsstyre 9. mai 2015 går imot kvinne-og barnefiendtlige endringer av barneloven og krever at eventuelle endringer av barneloven ivaretar kvinners rettigheter og fremmer barnets beste....

Read more

NKF advarer mot å tillate surrogati

NKF advarer mot å tillate surrogati.Følgende høringsuttalese er sendt statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov: Vedrørende surrogati Norsk Kvinnesaksforening (NKF) mener surrogati reiser mange vanskelige moralske, etiske og rettslige spørsmål.Vi etterlyser mer kunnskap om følgende spørsmål: Hvem bestemmer, hva er motivet for å være…...

Read more