/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Overgangsstønaden til aleneforeldre

NKF har sendt følgende høringsinnspill om endrigner i overgangsstønaden til aleneforeldre....

Read more

Nei til økt midlertidighet i arbeidslivet

Høringsinnspill om endringer i arbeidsmiljøloven og økt adgang til å ansette i midlertidige stilinger...

Read more

Høring – ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Norsk kvinnesaksforening har sendt følgende høringssvar til Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet om endrigner i forldrepermijsonsordningen....

Read more

Endringer i utlendingsloven og endringer i utlendingsforskriften

NKF mener 24-årsgrense for familieetablering ikke er et godt virkemiddel mot tvangsekteskap. Etter kvinnesaksforeningens syn er økt integrering i det norske samfunnet, herunder obligatorisk norskundervisning og holdningsskapende arbeid både blant foreldregenerasjonen og ungdommer viktigere for å bekjempe tvangsekteskap – og kanskje også en del arangerte ekteskap. Vi har sendt høringsuttalelse…...

Read more

Nei til universell diskrimineringslov

Norsk Kvinnesaksforenings landsmøte 10. mai 2014 sier nei til å erstattte likestillingsloven med en helhetlig diskrimineringslov....

Read more