/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

NKF om kvinnelig verneplikt

Her er NKSs svar på høringsnotat om kvinelig verneplikt. Vi er imot....

Read more

Forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap

Følgende uttalelse ble sendt til BLD: Oslo, den 16.desember 2013 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep No-0030 Oslo Høring: Forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap. Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er klar over at høringsfristen for utkastet er ute, men ønsker likevel å gjøre departementet oppmerksom på enkelte…...

Read more

Politikk for Likestilling – Uttalelse om NOU 2012: 15

Høringsuttalelse om NOU 2012: 15 Politikk for likestilling  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med stor interesse tatt del av utredningen om politikk for likestilling – NOU 2012: 15. Utredningen inneholder mange viktige opplysninger om fremdeles eksisterende forskjeller i kvinner og menns kår i Norge. I arbeidet med å følge opp utredningen…...

Read more

Kvinnediskriminerende bestemmelser i utlendingsforskriften

NKF har sendt følgende uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet i anledning forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.): Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til departementets høringsbrev 9. oktober 2012 (ref. 12/6587) hvor departementet foreslår å heve underholdskravet i saker som gjelder etablering av nytt familieliv (familieetablering),…...

Read more

Barnetrygden – uttalelse til Statsbudsjettet 2013

Hilde Bojer har på vegne av NKF sendt denne uttalelsen: Barnetrygden har vært uendret i nominelle kroner siden 2001.  Det innebærer at realverdien har sunket.  Fordelingsutvalget som avga innstiling i 2009, påviste at en øking i barnetrygden vil utjevne inntektsulikhet mellom husholdninger uten at reglene blir endret.  Siden neste 95…...

Read more