/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Kvinnediskriminerende bestemmelser i utlendingsforskriften

NKF har sendt følgende uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet i anledning forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.): Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til departementets høringsbrev 9. oktober 2012 (ref. 12/6587) hvor departementet foreslår å heve underholdskravet i saker som gjelder etablering av nytt familieliv (familieetablering),…...

Read more

Barnetrygden – uttalelse til Statsbudsjettet 2013

Hilde Bojer har på vegne av NKF sendt denne uttalelsen: Barnetrygden har vært uendret i nominelle kroner siden 2001.  Det innebærer at realverdien har sunket.  Fordelingsutvalget som avga innstiling i 2009, påviste at en øking i barnetrygden vil utjevne inntektsulikhet mellom husholdninger uten at reglene blir endret.  Siden neste 95…...

Read more

Høringsnotat – Forslag til endringer i barneloven – Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m

NKF har sendt følgende uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet:  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til brev og har følgende merknader til departementets forslag i høringsnotat.  I. Generelt om den foreslåtte endringen NKF er enig i at det bør være en adgang for retten til å fastsette tilsyn som vilkår for gjennomføringen…...

Read more

Uttalelse om lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

Arbeidsutvalget har sendt denne uttalelsen til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:...

Read more

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling – NKFs høringsuttalelse

NKF har avgitt denne uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om utredningen: “I.       Generelle merknader  NKF har merket seg at utredningen som nå foreligger, er en delutredning fra utvalget som ble oppnevnt 12. februar 2010 med oppdrag å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. I den foreliggende…...

Read more