Vedtekter

Tilsluttet International Alliance of Women og studieforbundet Solidaritet

Vedtatt på landsmøtet 27. og 28.mai 1970 Revidert på landsmøtet 12. og 13. mai 1990, 17. april 2004, 6. april 2008 og 10. mai 2014

1. Organisasjonens navn er Norsk Kvinnesaksforening (NKF). Foreningen er feministisk, religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig.

2. Formål

Norsk Kvinnesaksforening har som formål å arbeide for kvinnefrigjøring og reell likestilling mellom kjønnene. NKF motarbeider derfor alt som skaper eller opprettholder praksis, holdninger og regelverk som diskriminerer kvinner og hindrer kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene.

3. Medlemskap

Som medlemmer kan landsstyret ta opp: a) lokalforeninger som er enige i NKFs formål, b) grupper sammensatt av enkeltpersoner som er enige i NKFs formål, forutsatt det ikke finnes noen lokalforening på stedet, og c) enkeltpersoner – kvinner og menn – som bor på steder hvor det ikke er en lokalforening.

4. Kontingent

Lokalforeninger og grupper fastsetter selv sin kontingent. For hvert medlem etter antall betalende medlemmer pr. 1. oktober innbetales til NKF en kontingent som fastsettes av landsmøtet. Kontingenten for direkte medlemmer fastsettes av landsmøtet eller landsstyret.

5. Landsmøtet

NKFs landsmøte er foreningens høyeste myndighet. Landsmøte holdes hvert annet år, om mulig innen utgangen av mai måned. Ekstraordinært landsmøte holdes hvis landsstyret bestemmer det eller når det kreves av minst 2 lokalforeninger. Innkalling til ordinært landsmøte skjer minst 3 måneder før det avholdes; til ekstraordinært landsmøte I måned.

Innkallingen sendes til de tilsluttede foreninger, grupper og direkte tilsluttede medlemmer. I innkallingen nevnes de saker som skal behandles. Senere innkomne forslag skal sendes ut i god tid for landsmøtet. Hver lokalforening kan møte med én representant og utover det med I representant for hver 20. medlem begrenset til 10 representanter. Grupper som har mer enn 10 medlemmer kan møte med én representant. Har gruppen flere enn 20 medlemmer, kan den møte med to representanter. Direkte tilsluttede medlemmer som møter på landsmøtet, velger én representant. Møter flere enn 10 enkeltmedlemmer, kan disse velge to representanter. Til landsmøtet har alle direkte og indirekte tilsluttede medlemmer adgang.

Stemmerett på landsmøtet har: a) landsstyrets medlemmer, b) lokalforeningens representanter, c) representanter for direkte tilsluttede medlemmer.

Dagsorden for landsmøtet:

· Åpning

· Konstituering

· Beretning og regnskap

· Fastsettelse av kontingent

· Lokalforeningenes beretninger

· Forslag fra landsstyret

· Forslag fra medlemmer

Valg på: a) medlemmer av landsstyret og varamedlemmer, b) én revisor som ikke må være medlem av styret, c) valgkomite på tre medlemmer og ett varamedlem.

6. Landsstyret

NKFs landsstyre består av:

a) 9 personer, inkludert leder og 1. nestleder som velges av landsmøtet,

b) lederne av lokalforeningene.

c) en representant for grupper uten formell leder.

Grupper uten formell leder skal innen landsmøtet utpeke en representant med vara til foreningens styre. Lokalforeningene skal innen samme frist utpeke en personlig vara for sin leder.

Landsmøtet velger først leder og 1. nestleder. Dersom én eller flere krever det, skal skriftlig valg avholdes. Deretter velges øvrige styremedlemmer (som ikke representerer lokalforeningene). Ved valg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.

Landsstyret konstituerer seg etter avslutningen av landsmøtet og velger 2. nestleder blant lokalforeningenes ledere eller gruppenes representant til landsstyret. Videre velges styrets arbeidsutvalg i samsvar med pkt. 7. Landsstyret sammenkalles av lederen minst en gang i året eller når 3 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede. Beslutning vedtas ved stemmeflertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Landsstyret fastsetter budsjett for foreningen og fremlegger foreningens regnskaper til landsmøtet for godkjenning. Landsstyret kan beslutte å skaffe regnskapstjenester til foreningens behov når det ikke er valgt særskilt kasserer. Landsstyret kan sette ned komitéer og utvalg eller gi arbeidsutvalget slike fullmakter.

7. Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 7 andre medlemmer oppnevnt av landsstyret. Landsstyrets leder er leder av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede hvorav den ene er lederen eller nestlederen. Arbeidsutvalget setter i verk landsstyrets vedtak og sørger for at foreningens funksjoner blir utført i henhold til lovene. Det tar seg for øvrig av løpende saker.

Arbeidsutvalget kan selv utpeke nytt medlem når et valgt medlem etter søknad fritas for vervet. Landsstyret skal orienteres om slike vedtak og kan omgjøre arbeidsutvalgets vedtak og selv velge en annen person.

Det skrives protokoll fra møter i arbeidsutvalget. Denne sendes landstyremedlemmene og lederne av lokalforeningene og gruppene. Arbeidsutvalget har møte hver måned unntatt juli og desember og ellers så ofte lederen finner det påkrevd.

8. Lovendringer

Lovendringer vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall. Foreslåtte lovendringer må være sendt skriftlig til landsstyret minst to måneder før landsmøtet.

9. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning behandles på samme måte som lovendringer. For gyldig vedtak om oppløsning kreves i tillegg at dette gjentas på nytt ekstraordinært landsmøte kalt sammen med minst én måneds varsel..

Ved oppløsning skal det disponeres slik over foreningens midler:

 

1)     Maleriene av Randi Blehr og Gina Krog overdras til et egnet offentlig museum, men avlevering kan utsettes så lenge Oslo Kvinnesaksforening (OKF) benytter leiligheten i Majorstuveien.

2)     Leiligheten i Majorstuveien 39 eies i fellesskap av NKF og OKF med en ideell halvpart hver. Inntektene fra salg av NKF’s halvpart av leiligheten med inventarer skal tilfalle en organisasjon som arbeider for kvinners rettigheter. Men om OKF fremdeles eksisterer når NKF oppløses ved vedtak etter første ledd, kan OKF benytte NKF’s ideelle halvpart av leiligheten i Majorstuveien så lenge OKF ønsker det. Vedtas OKF oppløst eller ønsker OKF å selge leiligheten, skal det disponeres over NKFs halvpart av provenyet som nevnt foran.

3)     Eventuelle andre aktiva som måtte foreligge når NKF oppløses etter første ledd, tilfaller OKF dersom foreningen fremdeles eksistere. Dersom så ikke er tilfelle, tilfaller midlene organisasjon som nevnt i bokstav b.»

 

NKF og OKF inngår snarest avtale om henholdsvis OKF’s og NKF’s disponering av leiligheten i Majorstuveien 39.