/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

 

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende brev til Stortinget i anledning budsjettforslaget for 2012: 

Støtten til likestillingspolitisk arbeid har stagnert de siste årene, mens det trengs betydelig satsing. Frivillige kvinne- og likestillingspolitiske organisasjoner spiller en sentral rolle for å påvirke opinionen, styrke kvinners stilling og skaper et balansert demokrati. Men det kreves stor innsats på frivillig basis for å drive et effektivt og kontinuerlig arbeid, ta initiativ, foreta utredninger, drive fram prosjekter mv. Ser vi til Sverige, er statsstøtten til kvinners organisering og likestillingsprosjekt av en helt annen størrelsesorden enn vi opererer med her i landet.

Ved sida av et generelt arbeid for å fremme kjønnsmessig likestilling fokuserer regjeringen på endring av manns- og farsrollen. Dette er viktig, men det blir likevel feil når Reform – ressurssenter for menn alene får større bevilgning enn alle familie- og likestillingsorganisasjonene til sammen. Reform har 13 ansatte, mens organisasjoner som Norsk Kvinnesaksforening og Ottar må nøye seg med ren frivillighet og dugnad.

Skal likestillingsarbeidet lykkes, må det baseres på kunnskap og kompetanse. Til tross for regjeringens finansiering av forskningsprogram og prosjekter er det her store mangler. Og de skyldes ikke mangel på støtteverdige søknader, men altfor knappe bevilgninger. Mangelen på kunnskap og informasjon om likestilling ble ikke minst påpekt av FNs komité for kvinnekonvensjonen under eksaminasjonen av Norge i 2007. Komiteen tilrådde blant annet at regjeringen skulle sørge for jevnlige studier av likestillingspolitikken for å undersøke om resultatene svarer til forventningene. Det trengs derfor en mer fokusert likestillingsforskning i tillegg til en generell styrking av kvinne- og kjønnsforskningen.

Det er også behov for mer kunnskap om så vel følelsesmessige som praktiske, økonomiske og rettslige konsekvenser av endringer i retning av mer likestilte foreldreroller.

         Norsk Kvinnesaksforening ber derfor om at post 50 og 70 styrkes vesentlig.