/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nordisk forum: Ny nordisk giv for kvinners rettigheter

Kommentar fra NKFs leder Margunn Bjørnholt i Ny tid 26.06.2014

Flere medier har meldt at Norges likestillingsminister ved to anledninger ble pepet/buet ut på den nordiske kvinnebevegelsens stormønstring Nordisk forum i Malmö, og det ble en diskusjon i Sverige om Horne skulle vært invitert. Her har fremstillingen vært noe mangelfull. I noen medier kan man få inntrykk at buingen var rettet prinsipielt mot Horne som Frp-politiker. Det er ikke riktig. Det var to av statsrådens utttalelser, om henholdsvis sexkjøpsloven og kvotering som avstedkom negative reaksjoner ved to ulike arrangementer i Malmö.

Vi er glade for at statsråden deltok og at hun fikk overlevert sluttdokumentet med den nordiske kvinnebevegelsens krav, som vi har vært med å utforme. Vi er avhengige av å ha en dialog med våre myndigheter og håper også at reaksjonene internasjonalt gjør inntrykk og kan bidra til økt kunnskap og forståelse for våre argumenter og krav her hjemme. Både i Norden og i Europa ser man med stor bekymring på utsiktene til at Norge skal reversere sexkjøpsloven nettopp nå, når man i mange andre land begynner å bli klar for å innføre tilsvarende lov. Videre, når verdens fremste ekspert på kvotering, professor Drude Dahlerup fra Stockholms universitet, i egenskap av møteleder ved avslutningsseremonien utfordret den norske statsråden på motstand mot kvotering, er det på bakgrunn av solid dokumentasjon på at kvotering virker og tas i bruk i stadig flere land. Både når det gjelder sexkjøpsloven og kvotering har Norge vært et viktig eksempel og har satt en standard internasjonalt. Dersom sexkjøpsloven og bruk av kvotering reverseres i Norge blir det mye vanskeligere å få til i andre land. I tillegg skapte reservasjonsrettssaken sjokk hos våre nordiske og internasjonale søsterorganisasjoner og viste at faren for tilbakeslag for kvinners oppnådde rettigheter er reell. Det er på denne bakgrunn publikums mishagsytringer må forstås. Vi håper at statsråd Solveig Horne ikke tar for lett på de reaksjonene hun møtte fra den nordiske kvinnebevegelsen, og at hun vil lytte til de norske kvinneorganisasjonene i disse spørsmålene.

Noen har også kritisert initiativtakerne for manglende inkludering av etniske minoriteter i planlegging og gjennomføring av Nordisk forum. Mens noen valgte boykott, viste leder av Mira-senteret Fakhra Salimi at det er mulig både å delta og samtidig fremme en slik kritikk. Det er viktig å ta med denne kritikken slik at fortsettelsen etter Nordisk forum blir mer inkluderende . Kvinnebevegelsen i Norden trenger å arbeide sammen slik at ulike grupper og perspektiver kommer til orde.

Med den nye paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby, som omfatter etniske minoriteter, samiske og andre organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter i Norge, ligger det godt til rette for et slikt samarbeid i Norge. Både enkeltvis og samlet forventer vi å bli tatt med på råd og inkludert i alle viktige beslutninger som berører kvinner i Norge.