/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Revisjon av pensjonsreformen

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 2014 vedtok følgende uttalelse. Uttalelsen er oversendt finansminister Siv Jensen.

Pensjonsreformen – revisjon i et kvinneperspektiv

Størrelse og uttakstidspunkt i de nye pensjonsordningene er avhengig av inntekt, tilknytning til arbeidslivet og alder. Dette rammer kvinner – fordi kvinner ofte har lav inntekt (gjennomsnittlig ca. 87 % av menn), kvinner har en langt mer ustabil tilknytning til arbeidslivet og kvinner jobber ofte deltid (ufrivillig).

Pensjonsreformen skal revideres i 2017. Norsk Kvinnesaksforening henstiller derfor til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av reformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Systematisert kunnskap og forskning vil vise om pensjonsordningene diskriminerer med utgangspunkt i kjønn; om kvinner kommer spesielt dårlig ut i det nye pensjonssystemet på grunn av forskjeller i kvinner og menns levesett og yrkesvalg; om det finner sted en indirekte, systematisk forskjellsbehandling av kvinner; om systemet er rettferdig og om valgfriheten er reell.
Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes.

Med vennlig hilsen
Norsk Kvinnesaksforening
v/ Janicke Karin Solheim