/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nei til økt midlertidighet i arbeidslivet

Norsk Kvinnesaksforening viser til departementets høringsbrev av 25. juni 2014, ref. 14/2614. Selv om høringsfristen er utløpt ønsker foreningen å fremsette sine kommentarer til departementets forslag om å åpne for økt adgang til bruk av midlertidige stillinger. Et forslag, som etter Kvinnesaksforeningens syn, vil virke negativt særlig for kvinner stilling på arbeidsmarkedet.

Det er langt flere kvinner enn menn som er midlertidig ansatt. Norsk Kvinnesaksforening frykter at økt adgang til midlertidig ansettelse vil kunne få særlige konsekvenser for kvinner ved graviditet og permisjoner. De vil lettere kunne sies opp, skyves ut av arbeidsmarkedet og derved tape rettigheter de eller har krav på i et regulert arbeidsliv. Dette er diskriminering og et slag mot likestilling i arbeidslivet.

Flere midlertidige stillinger vil også kunne ha andre og mer langsiktige konsekvenser. Kvinner vil kunne miste muligheten til å opptjene tjenestepensjon ved at de i lengre tid ikke er i fast ansettelse, og derved i verste fall ende opp som minstepensjonister, på tross av at de kanskje har et langt arbeidsliv bak seg.
Andre konsekvenser av økt adgang til midlertidig ansettelse er at den ansatte mister mulighet til å bedre sin kompetanse på arbeidsplassnivå. En arbeidsgiver vil neppe bruke penger og tid på å gi adgang til utdanning for en midlertidig ansatt. Dette vil igjen ramme kvinner, som allerede som nevnt, er i flertall blant midlertidig ansatte.

En midlertidig ansatt kvinne vil heller ikke ha de muligheter til å få huslån, lån til utdanning etc., som andre i fast jobb har.
Arbeidsmiljøloven skal i tillegg til andre funksjoner også være et redskap for økt likestilling i arbeidslivet. Det blir den ikke dersom loven reduserer kvinners muligheter til fast ansettelse.
Norsk Kvinnesaksforening mener flere ansatte i midlertidige stillinger vil ramme kvinner i særlig grad . Vi ber derfor Regjeringen trekke forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser.

For Norsk Kvinnesaksforening

Karin M. Bruzelius
nestleder