/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Foreldrepenger til foreldre under utdanning

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening krever at foreldre under utdanning gis rett til foreldrepenger. Rettigheter bør derfor ta utgangspunkt i barnets behov og gi kvinners økonomiske muligheter for å få barn tidlig.Foreldrepenger til foreldre under utdanning sikrer god barneomsorg.

Norsk Kvinnesaksforening krever at foreldre under utdanning som ikke har opptjent rettigheter gjennom lønnsarbeid, gis rett til foreldrepenger på lik linje med foreldre som har vært i lønnet arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner, jf.folketrygdloven § 14-6. Dersom bare en av foreldrene er under utdanning og den andre er ilønnet arbeid, må begge gis rett til foreldrepenger. Stønadsperiode, fedrekvote og tidskontoordning skal følge de samme regler som for foreldre som begge har vært i lønnet arbeid. En mor som er alene med omsorg for barnet skal ha rett til fødselspenger i hele perioden.

Barnets rettigheter

Alle barn bør ha omsorg fra sine foreldre i første leveår. Rettigheter bør derfor ta utgangspunkt i barnets behov og ikke utelukkende i foreldres tilknytning til arbeidslivet.

Bakgrunn

Ungdom under utdanning som ikke har opparbeidet rettigheter i arbeidslivet, taper på å få barn. Alderen for førstegangsfødende stiger, og fertiliteten har sunket de siste fem årene.Dette har negative konsekvenser både for de kvinner som ønsker å få barn i ung alder, og for samfunnets demografiske sammensetning.

Kvinners autonomi

For at kvinner skal ha økonomisk mulighet til å velge når, og hvor mange, barn de ønsker å få, må kvinner i større grad få reell mulighet for å føde barn tidligere. Fertiliteten synker med alderen, og når mange utsetter vil flere oppleve problemer.

Uttalelse vedtatt Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 21. mai 2016