/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene – Høringssvar fra Norsk Kvinnesaksforening

 

Antall barn som vokser opp i fattigdom i Norge øker, tallet er nå 100.000 viser statistikk fra Bufdir. Når framtidig støtte til barnefamilier skal fastsettes, må utgangspunktet være at offentlig støtte motvirker barnefattigdom. Spesielt er barn av enslige foreldre utsatt.

De fleste enslige foreldre er kvinner. Kvinner har i snitt lavere inntekt enn menn, de har en løsere tilknytning til arbeidslivet, de arbeider oftere deltid (mange ufrivillig deltid) og de er mer utsatt for utrygge jobber. Norsk Kvinnesaksforening (NKF) savner drøftinger av disse åpenbare kjønnsforskjellene i utredningens avsnitt 15.3.6. At utredningen ikke har gått inn i dagens realiteter når det gjelder mødre og barnefattigdom, er en svakhet ved utredningen/forslaget. Dette svekker kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for videre beslutninger.

Barnetrygd. Barnetrygd bidrar til å redusere barnefattigdom. NKF støtter derfor mindretallets forslag om å beholde en universell barnetrygd. Ordningen, som er universell og av den grunn enkel å administrere, må videreføres og stønadsbeløpet må økes betraktelig.

Dobbel barnetrygd til enslige forsørgere må videreføres. Det er viktig dersom de økonomiske konsekvensene ved likestilt foreldreskap skal følges opp. Det må vurderes om eksisterende støtteordninger må endres, men som et minimum må begge foreldre motta full barnetrygd. Barnetrygden deles nå 50/50 mellom begge foreldrene.

Skattelegging av barnetrygd. Skattelegging av barnetrygd vil føre til økt skattelegging av barnefamilier og vil ikke ha noen tydelig fordelingseffekt. Barnefattigdom er et samfunnsproblem. Dersom vi skal hindre barnefattigdom, er det nødvendig at den generelle skatteleggingen av befolkningen øker. Økt barnetrygd bør ikke finansieres særskilt av barnefamilier. NKF støtter derfor ikke mindretallets forslag om å skattlegge barnetrygden.

Foreldrepenger og foreldrepermisjon. NKF mener at det er viktig at begge foreldre kan kombinere yrkesaktivitet og omsorg for barn. NKF støtter at begge foreldre får selvstendige rettigheter til omsorg for egne barn. NKF støtter en minsteytelse for foreldre som ikke har opptjent egne rettigheter og at rettigheter til foreldrepermisjon blir en selvstendig rettighet for begge foreldre når de har omsorg for barnet/barna. En god foreldrepermisjon, delt mellom foreldre, er nødvendig for å få til et likestilt foreldre- og arbeidsliv. NKF støtter ordningen med delt foreldreskap og at foreldrepenger deles likt mellom begge foreldre og at tre uker før fødsel og de første seks uker etter fødsel forbeholdes mor. Imidlertid savner NKF en grundig vurdering omkring behov i forbindelse med amming.

Kontantstøtte. Kontantstøtten har flere negative virkninger for kvinners deltakelse i arbeidslivet. NKF støtter at ordningen med kontantstøtte fjernes og at midlene heller brukes til styrke universelle ordninger eller tilbud.

Barnehager/SFO. NKF støtter innføring av gratis barnehage og innføring av kvartalsvise opptak. Dagens opptaksregler fremstår som lite fleksible når vi i dag har oppnådd full barnehagedekning og skaper unødig bekymring og andre negative effekter som oppsamling av fødsler på enkelte tidsrom osv. I dag er det videre en forventning om at begge foreldre er i jobb. Dette kan ha uheldige utslag for de barna og familiene som ikke deltar i aktivitetstilbudet på SFO – særlig dersom det er økonomiske hensyn som ligger til grunn for at de ikke kan delta. Betalingen for SFO fremstår i dag som overdimensjonert om man sammenligner pris og tilbud for barnehage og SFO. SFO bør på sikt bør bli et gratis tilbud.

Stønad til enslig mor og far. Utvalget foreslår å fjerne alle ordninger til enslige foreldre (folketrygdlovens kap. 15). NKF vil påpeke at det å være alene med omsorg for barn ofte medfører store økonomiske og andre utfordringer. De fleste enslige foreldre er kvinner. Likestillingsaspektet må ikke forsvinne i en diskusjon om støtte til enslig mor og far. Hensikten med slik støtte er å gi foreldre som ikke kan forsørge seg selv og barnet/barna økonomisk bistand i en overgangsfase. Målet er at de på sikt kan bli selvforsørgende. Hovedhensikten med støtte til enslige foreldre er å gi disse mulighet til å prioritere utdanning og sikre mulighet til inntekt og faste jobb etter endt utdanning. Denne ytelsen er viktig og må ikke kuttes. Ordningen har bidratt til at svært mange enslige forsørgere har kommet over i fast inntektsgivende arbeid og dermed klarer å forsørge seg selv og sine barn. NKF ser, i likhet med utvalget, at det er utfordringer med denne stønaden. Så lenge det ikke er andre ordninger som kan ivareta barnas økonomiske oppvekstmiljø, mener vi at det ikke er god nok grunn til å fjerne denne støtten. NKF mener at ordningen bør beholdes, men at regelverket kan gjøres mer målrettet.

Barnetillegg i trygdeytelser. NKF støtter flertallets innstilling om at barnetillegg i trygdeytelser videreføres. Å fjerne disse tilleggene vil føre til økt barnefattigdom.