/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Høring – utredning om det strafferettslig diskrimineringsvernet

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med interesse tatt del av utredningen om det strafferettslige diskrimineringsvernet skrevet av Kjetil M. Larsen, etter oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Vi er tilfreds med at arbeidet med å følge opp Larsens forslag til endringer i det strafferettslige diskrimineringsvernet vil bli fulgt opp av Justis- og beredskapsdepartementet.

NKF har funnet utredningen svært interessant, og slutter seg til Larsens forslag om å føye til kjønn og kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som diskrimineringsgrunnlag i straffeloven § 185 annet ledd, § 186 annet ledd, § 264, § 272 første ledd bokstav e og § 352 første ledd bokstav c. NKF er også enig i forslaget om å benytte seksuell orientering i straffeloven i stedet for «homofil» orientering. Disse endringene vil sørge for at disse diskrimineringsgrunnlagene likebehandles med de øvrige grunnlagene også strafferettslig når det foreligger usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

For Norsk Kvinnesaksforening

Oslo 31.10.2918

Karin M. Bruzelius