25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder.

Kvinneorganisasjoner, politiske og andre organisasjoner markerer denne dagen med appeller og fakkeltog. Dagen markeres i mange land. I år inviteres særlig Stortingsrepresentantene til å bli med.

I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der advokater og lekdommerne fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Det er for få etterforskere og de forbereder sakene for sent og for dårlig. Regjeringen foreslår reduserte budsjetter til rettsapparatet. Dette kan vi ikke godta.

FNs kvinnekommisjon har flere ganger kritisert norske myndigheter for manglende forebyggende arbeid angående vold mot kvinner. De er bekymret over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene i volds- og voldtektssaker får. FN mener det er nødvendig både med lovendringer og forebygging, i tillegg til opplæring av politi og dommere og generelle holdningskampanjer for å få flere forbrytere dømt.

Kvinner er særlig utsatt for voldtekt i krig og konflikter. Kvinner og barn skades for livet, mens overgriperne hylles som krigshelter. I forbindelse med fredsprisen 2018 må Norge bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora.

Vi krever rettssikkerhet

  • Norsk lov må definere voldtekt slik internasjonale konvensjoner krever: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt
  • Rettssystemet må gjennomgås og endres slik at seksualforbrytere dømmes og kvinner og barn får rettssikkerhet
  • Stortinget må bevilge mer penger til flere etterforskere og kompetanseheving i alle ledd
  • Alle kommuner må ha et godt hjelpetilbud til overgrepsutsatte
  • Holdningskampanjer om voldtekt og samtykke før sex
  • Vi krever slutt på at militære styrker forgriper seg på kvinner og barn i konfliktområder
  • Voldtektsforbrytere i krigssituasjoner må straffes som krigsforbrytere
  • Abort ved graviditet etter voldtekt må bli en global rettighet

Søndag 25.november står vi sammen mot vold og voldtekt!

 

Arr.:  Oslo Kvinnesaksforening, på vegne av 25.novemberinitiativet og Norges kvinnelobby