/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Det er et svik mot kvinnene at barselsomsorgen blir stadig dårligere

NKFs landsmøte 24. april 2010 vedtok uttalelse om dårligere barselomsorg og om lovgrunnlaget for arbeidet mot kvinnediskriminering.

Landsmøtet vedtok en uttalelse om lovgrunnlaget i kampen mot kvinnediskriminering, og en om den reduserte liggetiden ved norske barselavdelinger.

Lovgrunnlaget i kampen mot kvinnediskriminering

Norsk kvinnesaksforening (NKF) samlet til landsmøte 24. april 2010 uttrykker sin bekymring dersom likestillingsloven blir integrert i en felles lov om vern mot diskriminering. I det lovforslaget som regjeringen nå jobber med fremtrer det nye vernet stort sett som grunnleggende kjønnsnøytralt. NKF er overbevist om at en passiv innarbeiding av eksisterende likestillingslov i en ny lov, vil innebære tap av fokus på kvinnediskriminering.

Norske kvinner er langt fra likestilt med menn. Vi opplever vold og overgrep mot kvinner. Kvinner diskrimineres i arbeidslivet og deres innsats er ofte underbetalt. Kvinner kjønnsdiskrimineres spesielt ved ansettelser i enkelte trossamfunn. Kvinner er fortsatt underrepresentert i maktposisjoner og styrende organer. Norge har fortsatt ett av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Dette er eksempler på områder som både offentlige myndigheter og private aktører må arbeide aktivt for å rette opp.

Det er viktig å ha et godt og tydelig lovgrunnlag som basis for arbeidet mot kvinnediskriminering på ulike samfunnsområder. NKF forventer derfor at regjeringen går inn for å beholde en særskilt lov mot diskriminering på grunnlag av kjønn.

Eksisterende likestillingslov har flere mangler og svakheter. NKF ber derfor også regjeringen om å styrke lovverket slik at det innebærer reell sikring mot kvinneundertrykking, slik FNs Kvinnekonvensjon legger til grunn.

Dårligere barselomsorg

Norsk Kvinnesaksforening vil protestere mot de drastiske sparetiltak ved sykehusene som har ført til at liggetiden ved barselavdelingene er sterkt redusert, og at det har skjedd uten at den bebudede utbygging av barselomsorgen i kommune er kommet i gang.

I Oslo er det nå vanlig at den nybakte mor og den nyfødte blir sendt hjem to-tre døgn etter fødselen. (Ved keisersnitt og andre komplikasjoner to døgn i tillegg.) For 10 år siden var liggetiden ett til to døgn lengre, for 20-30 år siden var den fra 5-6 dager etter en helt normal fødsel. Reduksjonen i liggetiden hadde ikke hatt så avgjørende betydning om man samtidig hadde bygget ut omsorgen innenfor svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen, slik det kreves i Stortingsmelding nr. 47, Samhandlingsreformen (begge fra 2009).

Presset er desidert størst på de store fødeavdelingene og kvinneklinikkene i de større byene! For majoriteten av kvinner som har født, har svangerskap og fødsel foregått uten komplikasjoner, og i utgangspunktet er jo dette en naturlig livshendelse i kvinners liv. Det vil ikke si det samme som at man ikke trenger veiledning, støtte og hjelp i den første tiden etterpå, uten at man er syk av den grunn. En del barselkvinner strever med ammeproblemer av større eller mindre art. Siden man drar hjem ca to døgn etter fødsel, har jo ikke melken kommet for fullt ennå. I de fleste tilfeller er ikke dette noe stort problem dersom barnet viser at det ”suger”. Videre er det mange innflyttere/studenter i Oslo, og de har ofte ikke et særlig stort nettverk rundt seg som kan bidra med praktisk og annen hjelp. Dersom ammeproblemer identifiseres på et tidlig stadium, går det veldig ofte an med enkle midler eller små korreksjoner fint å snu en negativ utvikling.

Barseltiden er en sårbar fase, både på grunn av fysiologiske endringer hos kvinnen, men også på grunn av en kraftig endret livssituasjon. Dette merkes spesielt av de som får sitt første barn! Det er vanlig og normalt å være labil i denne fasen, men hos en del kan dette utvikles til en depresjon. Overgangen kan nok ofte være glidende. Poenget er at når liggetid på barsel er kraftig redusert, og man samtidig erfarer at helsestasjonene har svært dårlig kapasitet til å yte tilstrekkelig, riktig og tidlig nok hjelp til barselfamiliene, utvikler det seg i mange tilfeller store problemer som enkelt kunne vært løst med tidligere intervensjoner.

Norsk Kvinnesaksforening mener det er et svik mot kvinnene at barselsomsorgen blir stadig dårligere.