Vedtekter for Norsk Kvinnesaksforening

Vedtatt på landsmøtet 27. og 28.mai 1970. Revidert på landsmøtet 12. og 13. mai 1990, 17. april 2004, 6. april 2008, 10. mai 2014 og 16. juni 2018.

 1. Navn m.v.

Organisasjonens navn er Norsk Kvinnesaksforening (NKF). NKF ble stiftet i 1884. Foreningen er feministisk, religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig.

Organisasjonen er tilsluttet International Alliance of Women (konsultativt organ for United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)).

 1. Formål

NKF har som formål å arbeide for kvinnefrigjøring og reell likestilling mellom kjønnene. NKF skal derfor motarbeide alt som skaper eller opprettholder praksis, holdninger og regelverk som diskriminerer kvinner og hindrer kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene.

 1. Medlemskap

Styret i NKF kan ta opp medlemmer etter følgende kriterier:

 • Lokale foreninger som er enige i NKFs formål.
 • Grupper sammensatt av enkeltpersoner som er enige i NKFs formål, og:
 • Enkeltpersoner – kvinner og menn – som bor på steder hvor det ikke er en lokalforening.
 1. Kontingent

Lokalforeninger fastsetter selv sin kontingent. NKFs landsmøte fastsetter kontingenten til NKF som skal betales av lokale foreninger, grupper og av enkeltmedlemmer.

 1. Landsmøte

5.1 NKFs landsmøte er foreningens høyeste myndighet.

Landsmøte holdes hvert annet år, innen utgangen av første kvartal.

Ekstraordinært landsmøte skal holdes hvis styret bestemmer det, eller det kreves av minst to lokalforeninger.

5.2 Innkalling til ordinært landsmøte, med foreløpig sakliste, sendes lokalforeninger, grupper og direktemedlemmer med minst to måneders varsel.

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst én måneds varsel.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, sendes styret innen én måned før landsmøtet.

5.3 Styret sender ut endelig sakliste med landsmøtepapirer senest to uker før landsmøtet.

5.4 Stemmerett på landsmøter fordeles slik:

Styrets medlemmer.

Hver lokalforening har én stemme og i tillegg én stemme for hver 20. medlem, begrenset til 10 stemmer.

Hver grupper med mer enn 10 medlemmer har én stemme.

Direkte tilsluttede medlemmer som møter på landsmøtet, velger én representant med stemmerett. Møter flere enn 10 direkte tilsluttede medlemmer, kan de velge 2 med stemmerett.

5.5 Dagsorden for landsmøtet:

 • Åpning.
 • Konstituering.
 • Vedtak av styrets beretning og regnskap for de siste to årene.
 • Fastsettelse av kontingent.
 • Vedtak av arbeidsplan med budsjett.
 • Innkomne forslag.

Valg av:

 • Styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder, nestleder sekretær og kasserer velges særskilt. Styret velges for to år av gangen.
 • Medlemmer av Gina Krog-komiteen i henhold til statuttene.
 • Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Er det er mer enn én kandidat til et verv, foregår valget skriftlig, dersom én eller flere delegater krever det.  Valget avgjøres ved alminnelig flertall.

5.6 I år uten landsmøte avholdes felles styremøte med lokalforeningene.

 1. Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret har to varamedlemmer med møte-, tale- og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (inkl. leder eller nestleder) er til stede.

Lokalforeningene kan møte med en representant med tale- og forslagsrett på styremøtene.

Styret sørger for at NKFs oppgaver blir utført i henhold til vedtektene og landsmøtevedtak.

Referat fra styremøtene sendes lokalforeningene og gruppene til orientering.

 1. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være sendt skriftlig til styret minst tre måneder før landsmøtet, og utsendt til medlemmene minst én måned før landsmøte.

 1. Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på samme måte som vedtektsendringer, men må for å bli gyldig godkjennes også av et etterfølgende ekstraordinært landsmøte, sammenkalt med minst én måneds varsel.

Ved oppløsning av foreningen skal det disponeres over foreningens midler i samsvar med landsmøtets vedlagte vedtak.

—————

Vedlegg.

Landsmøtet i NKF 10. mai 2014 vedtok å vedtektsfeste følgende om disponeringen av foreningens midler ved en oppløsning:

 • Maleriene av Randi Blehr og Gina Krog overdras til et egnet offentlig museum, men avlevering kan utsettes så lenge Oslo Kvinnesaksforening (OKF) benytter leiligheten i Majorstuveien.
 • Leiligheten i Majorstuveien 39 eies i fellesskap av NKF og OKF med en ideell halvpart hver. Inntektene fra salg av NKFs halvpart av leiligheten med inventarer skal tilfalle en organisasjon som arbeider for kvinners rettigheter i tråd med NKFs formål jf. § 2
 • Men om OKF fremdeles eksisterer når NKF oppløses, kan OKF disponere over NKFs ideelle halvpart av leiligheten så lenge OKF ønsker det. Vedtas OKF oppløst eller ønsker OKF å selge leiligheten, skal det disponeres over NKFs halvpart av provenyet som nevnt foran.
 • Eventuelle andre aktiva som måtte foreligge når NKF oppløses tilfaller OKF dersom foreningen fremdeles eksistere. Dersom det ikke er tilfelle, overføres midlene til en organisasjon som nevnt i pkt. 2.