Vedtekter for Norsk Kvinnesaksforening

 

Vedtatt på landsmøtet 27. og 28.mai 1970. Revidert på landsmøtet 12. og 13. mai 1990, 17. april 2004, 6. april 2008, 10. mai 2014, 16. juni 2018, 6. juni 2020, 19.mars 2022 (endringene trådte i kraft samme dag bortsett fra punkt 3 om kontingent som trer i kraft fra 01.01.2023.)

 

1.    Navn

Organisasjonens navn er Norsk Kvinnesaksforening (NKF). NKF ble stiftet i 1884. Foreningen er feministisk, religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig.

Organisasjonen er tilsluttet International Alliance of Women (konsultativt organ for United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)).

2.    Formål

NKF har som formål å arbeide for kvinnefrigjøring og reell likestilling mellom kjønnene. NKF skal derfor motarbeide alt som skaper eller opprettholder praksis, holdninger og regelverk som diskriminerer kvinner og hindrer kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene.

3.    Medlemskap og kontingent

Medlemmer i NKF er enkeltpersoner som deler NKF sitt formål.

 • Alle individuelle medlemmer er registrert i et nasjonalt medlemsregister.
 • Individuelle medlemmer bosatt der det finnes en lokalforening står tilsluttet denne.
 • Øvrige individuelle medlemmer står tilsluttet NKF direkte.
 • Landsmøtet, se punkt 5, fastsetter den årlige kontingenten for foreningens enkeltmedlemmer og fordelingen av denne mellom lokalforeningene og NKF sentralt. Landsmøtet kan fastsette differensierte kontingentsatser.

 

4.    Organisasjonsstruktur

NKF består av individuelt tilsluttede enkeltmedlemmer, som – hvis mulig – skal være tilsluttet en lokalforening. NKF har et nasjonalt styre valgt av landsmøtet.

 

 

5.    Landsmøtet

5.1 Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Landsmøtet holdes hvert annet år, innen utgangen av andre kvartal.

Ekstraordinært landsmøte skal holdes hvis styret bestemmer det, eller det kreves av minst to lokalforeninger.

5.2 Innkalling til ordinært landsmøte, med foreløpig sakliste, sendes lokalforeninger, og direktemedlemmer med minst to måneders varsel.

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst én måneds varsel.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, sendes det nasjonale styret innen én måned før landsmøtet.

5.3 Styret sender ut endelig sakliste med landsmøtepapirer senest to uker før landsmøtet.

5.4 Stemmerett på landsmøter fordeles slik:

Det nasjonale styrets medlemmer.

Hver lokalforening har én stemme og i tillegg én stemme for hvert 20. medlem, begrenset til 10 stemmer.

Direkte tilsluttede medlemmer som møter på landsmøtet, velger én representant med stemmerett. Møter flere enn 10 direkte tilsluttede medlemmer, kan de velge 2 med stemmerett.

5.5 Dagsorden for landsmøtet:

 • Åpning.
 • Konstituering
 • Vedtak av det nasjonale styrets beretning og regnskap for de siste to årene.
 • Lokalforeningenes beretninger.
 • Fastsettelse av årlig kontingent for enkeltmedlemmer og fordelingen av denne mellom NKF sentralt og lokalforeningene.
 • Vedtak av strategier og arbeidsplaner for kommende periode.
 • Innkomne forslag til politiske og organisatoriske saker.

 

Valg av:

 • Nasjonalt styre på 7 medlemmer og 2 fast møtende varamedlemmer. Styreleder, nestleder, sekretær og kasserer velges særskilt. Styret velges for to år av gangen.
 • Revisor
 • Medlemmer av Gina Krog-komiteen i henhold til komiteens statutter.
 • Valgkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem.

 

Er det er mer enn én kandidat til et verv, foregår valget skriftlig, dersom én eller flere delegater krever det.  Valget avgjøres ved alminnelig flertall.

5.6 I år uten landsmøte skal det nasjonale styret og lokalforeningene ha et felles møte.

6.    Lokalforeningene

Lokalforeningene ledes av et valgt styre. Lokalforeningens høyeste myndighet er årsmøtet i lokalforeningen.

Lokalforeningene skal:
–  Rekruttere medlemmer.
–  Gjennom møter og andre aktiviteter tilby sine medlemmer mulighet til politisk diskusjon, kompetanseutvikling og politikkutvikling.
– Ta opp lokale saker.

Lokalforeningene treffer egne vedtak i politiske saker som angår deres forening, i tillegg til vedtak som angår det organisatoriske arbeidet i lokalforeningene.

Nye lokalforeninger tas opp i NKF gjennom vedtak i det nasjonale styret.

Referat fra styremøtene i lokalforeningene sendes det nasjonale styret til orientering.

7.    Det nasjonale styret

Det nasjonale styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Styret har to varamedlemmer med møte-, tale- og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 (inkl. leder eller nestleder) er til stede.

Lokalforeningene kan møte med en representant med tale- og forslagsrett på styremøtene.

Det nasjonale styret sørger for at NKFs oppgaver blir utført i henhold til vedtektene og landsmøtevedtak.

Det nasjonale styret har ansvaret for å sette i gang politisk og organisatorisk utviklingsarbeid ved å samarbeide med lokalforeningene om ulike arrangementer og tiltak, og ved nedsettelse av kompetanse- og politikkutviklingsutvalg der også direkte medlemmer trekkes med.

Styret skal vedta budsjett for NKF sin virksomhet senest på styremøtet i februar.

Om styret mister ett eller flere medlemmer kan styret, etter innstilling fra valgkomiteen, supplere med nødvendig antall styremedlemmer/varamedlemmer, for at styret skal være fulltallige.

Referat fra styremøtene sendes lokalforeningene til orientering.

8.    Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være sendt skriftlig til styret minst to måneder før landsmøtet, og utsendt til medlemmene minst én måned før landsmøte.

9.    Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på samme måte som vedtektsendringer, men må for å bli gyldig godkjennes også av et etterfølgende ekstraordinært landsmøte, sammenkalt med minst én måneds varsel.

Ved oppløsning av foreningen skal det disponeres over foreningens midler i samsvar med landsmøtets vedlagte vedtak.

—————

Vedlegg.

Landsmøtet i NKF 10. mai 2014 vedtok å vedtektsfeste følgende om disponeringen
av foreningens midler ved en oppløsning:

 • Maleriene av Randi Blehr og Gina Krog overdras til et egnet offentlig museum,
  men avlevering kan utsettes så lenge Oslo Kvinnesaksforening (OKF) benytter
  leiligheten i Majorstuveien.
 • Leiligheten i Majorstuveien 39 eies i fellesskap av NKF og OKF med en ideell
  halvpart hver. Inntektene fra salg av NKFs halvpart av leiligheten med inventarer
  skal tilfalle en organisasjon som arbeider for kvinners rettigheter i tråd med NKFs
  formål jf. § 2
 • Men om OKF fremdeles eksisterer når NKF oppløses, kan OKF disponere over
  NKFs ideelle halvpart av leiligheten så lenge OKF ønsker det. Vedtas OKF
  oppløst eller ønsker OKF å selge leiligheten, skal det disponeres over NKFs
  halvpart av provenyet som nevnt foran.
 • Eventuelle andre aktiva som måtte foreligge når NKF oppløses tilfaller OKF
  dersom foreningen fremdeles eksistere. Dersom det ikke er tilfelle, overføres
  midlene til en organisasjon som nevnt i pkt. 2