Arbeidsplan Norsk Kvinnesaksforening 2022-2024

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er en tverrpolitisk, feministisk organisasjon som har et klart formål: Å arbeide for kvinnefrigjøring og reell likestilling mellom kjønnene.

Dette arbeidet handler om å utøve feministisk kritikk av politikk, lovverk, kultur og praksiser som hindrer full kjønnslikestilling, reproduserer kjønnede maktstrukturer og begrenser jenters og kvinners menneskerettigheter.

Det handler også om å bidra med konstruktive analyser av samfunnsforhold og å formulere egne forslag til politikk som kan bidra til utvikling i retning av kvinnefrigjøring og kjønnslikestilling.

Endelig handler dette om å sørge for vedlikehold og utvikling av Norsk Kvinnesaksforening som organisasjon. Det handler om å ivareta administrative rutiner, men også om å nedsette utvalg og grupper som jobber med ny politikk, med organisasjonsutvikling, om å verve medlemmer og etablere lokallag. NKF trenger å, sørge for at rommet for samtaler og diskusjoner internt i organisasjonen er åpent. Dette krever ikke bare administrative innsatser, men også at vi diskuterer og utvikler kulturen i organisasjonen vår. Vi ønsker i den kommende perioden å etablere noen kjøreregler for hvordan vi samhandler når vi er uenige, fordeler ansvar og jobber som et lag. Kjønnslikestillingsarbeidet og arbeidet med jenters og kvinners rettigheter er et kontinuerlig, pågående arbeid. Derfor er det viktig å følge med på og analysere utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Hva er viktige sosiale og kulturelle utfordringer, hvilke diskusjoner går og hvordan skal vi bidra? Utfordringer som er svært synlige pr. mars 2022 er blant annet disse:

 • COVID-pandemiens negative effekter på likestillingen, samt den betydelige økningen av partnervold under pandemien. En forskningsrapport publisert i desember 2021 viser en økning på 54% når det gjelder politianmeldelse av slike saker[1].
 • Diskusjoner om abortlovgivningen og bruk av abortnemder ved sene aborter. NKF ønsker fullstendig avskaffelse av abortnemder og vil sikre trygge, selvbestemte aborter for kvinner.
 • Kjønnsidentitetsdebatten og det påbegynte arbeidet med å utrede et tredje juridisk kjønn er felt der NKF må engasjere seg. I denne debatten er interseksjonell eller flerdimensjonal feminisme et avgjørende begrep. NKF er en organisasjon der alle menneskers likerettigheter er et absolutt utgangspunkt. Vi kan ikke arbeide for å begrense noen grupper eller individers menneskerettigheter. Samtidig må vi diskutere hva som er utfordringer knyttet til en tredje kjønnskategori, til lov om juridisk kjønn og til ulike problemstillinger knyttet til kjønnsidentitet. NKF er også opptatt av at et tredje juridisk kjønn ikke går på bekostning av kategoriene kvinne og mann. Dette er et felt hvor gruppetilhørigheter- og identiteter lett defineres, der noen regnes inn og noen regnes ut og der grupper blir posisjonert i motsetning til hverandre. Her må vi, basert på flerdimensjonale tilnærminger knyttet til at kvinner er forskjellige med ulike interesser (slik har det alltid vært!) gjøre balanserte og pragmatiske avveininger, og finne praktiske løsninger basert på at NKF først og fremst er en kvinnepolitisk og ikke en identitetspolitisk organisasjon.
 • Vi ønsker å utvikle en enda mer inkluderende og anti-rasistisk feministisk praksis der minoritetsnorske blir sett, hørt og får innflytelse på kjønnslikestillingspolitikken på lik linje med majoritetsnorske. Dette innebærer en interseksjonell/flerdimensjonal feminisme der kvinner med ulik geopolitisk, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn, kvinner med funksjonsnedsettelser og andre grupper kvinner blir sett og hørt.
 • Kriminalomsorgen og helsevesenet er fortsatt steder der kvinner og menn forskjellsbehandles i kvinners disfavør, noe som også skyldes institusjonelle og organisatoriske forhold og hvordan disse delene av velferds-Norge er utformet. I tillegg er kunnskap om kvinners helse og helseutfordringer – forskning på kvinnehelse ikke høyt nok prioritert. NKFs styre vil følge opp arbeidet med å oppnå at kvinner i fengsel skal ha minst like gode soningsforhold som det mannlige innsatte har, og krever at det opprettes nye fengsler for kvinner flere steder i landet. Vi vil vurdere å be om et møte med Justiskomiteen på Stortinget om dette temaet.

Kropp og kroppsidealer er – særlig gjennom ungdomstida –  viktig for selvforståelse og for egenverd. Kroppspress og kjønnsstereotypisering av jenter og kvinner er et alvorlig anslag mot frihet og mulighet til å være den man er eller ønsker å være. Og selv om mange har et refleksivt og kritisk forhold til dette, opphører det ikke å ha betydning for dem.

NKFs internasjonale engasjement er organisatorisk forankret gjennom medlemsskap og deltakelse i FOKUS og International Alliance of Women (IAW). Begge arbeider inn mot FNs kvinnekommisjon (CSW) og gir oss en viktig anledning både til å sette vår egen organisasjon inn i et internasjonalt nettverk, men også å utvide våre politiske perspektiver med en internasjonal horisont. NKF deltar også på utenriksministerens/utenriksdepartementets kontaktmøter med frivillige organisajoner og sivilsamfunnet der vi kan spille inn synspunkter og saker. Arbeid mot vold mot kvinner og sikring av reproduktive rettigheter for kvinner inkludert retten til trygg abort er sentralt i det internasjonale arbeidet. Det samme gjelder arbeidet mot bruk av voldtekt som våpen i krig og konflikt, og sikkerheten for kvinner på flukt.

NKF vedtok en strategi/arbeidsplan 2020-2022. Alle punktene i denne planen er fortsatt høyst aktuelle. Flere av punktene som handler om organisasjon og kommunikasjon fra denne strategi/arbeidsplanen er innarbeidet i Handlingsplan for organisasjonen som er lagt fram for og behandlet av landsmøtet 2022. Denne Handlingsplanen for organisasjonen har en lang tidshorisont, ut over denne landsmøteperioden.

Denne arbeidsplanen er på sin side formålsrettet og handler om politisk og organisatorisk arbeid planlagt i perioden 2022-2024, og den bygger videre på strategiplan vedtatt på landsmøtet i 2020.

NKF har pr. mars 2022 380 medlemmer og fire lokalforeninger. I årene 2022 – 2024 vil det nasjonale styret arbeide kritisk og konstruktivt sammen med lokalforeningene og medlemmene med følgende prioriterte temaområder:

 1. Politiske tema
  1. Kvinner i kriminalomsorgen.
  2. Kvinner og helse, inkludert forskning på kvinners helse, fokus på kroppspress og stereotypisering av jenter og kvinner som bidrar til uhelse, og avskaffing av abortnemder. Vi krever et verdig og faglig godt tilbud til gravide, fødende og barselkvinner, der deres stemme også teller. Vi krever også at kvinner som søker helsehjelp tas på tilstrekkelig alvor.
  3. Kvinnesak og mangfold, inkludert kvinnesak og religion.
  4. Partnerdrap og partnervold, vold mot kvinner, inkludert sikring og utvidelse av krisesentertilbud.
  5. Prostitusjon og menneskehandel.
  6. Full kjønnslikestilling i arbeidslivet. NKF vil kjempe for rett til hele og faste stillinger i lavtlønnssyrker.
  7. Kjønnsidentitet og en tredje kjønnskategori.

 

 1. Arbeid inn mot pågående politiske prosesser
  1. Høringssvar og innspill til offentlige utvalg/offentlige utredninger og forslag som er relevante for NKFs arbeid.
  2. Egne debattarrangementer for å sette saker og spørsmål på dagsorden, og for å invitere folk i politiske posisjoner, fra organisasjoner og fra forskning i diskusjoner med oss.

 

  1. Etablere en ny lokalforening i perioden. Hvilke og hvordan vil bli en viktig oppgave for det nye styret, i samråd med lokalforeningene.
  2. Øke antallet medlemmer. Mål om at vi ved utgangen av landsmøteperioden har passert 450 medlemmer. Det nasjonale styret samarbeide med lokalforeningene om en plan.
  3. Jobbe med politisk utrednings- og utviklingsarbeid ved å nedsette politiske utvalg/arbeidsgrupper. Her skal de prioriterte politiske temaene være styrende for hvilke grupper styret nedsetter.
  4. Være aktive i nettverk med andre kvinne-, feminist- og likestillingsorganisasjoner.
  5. Utvikle en strategi for NKF på sosiale medier, og finne en arbeidsform som gjør det mulig for en frivillig organisasjon som vår å være synlig og aktiv på disse plattformene.
  6. Sette i gang arbeidet med hvordan vi kan finansiere en deltidsstilling i organisasjonen med ansvar for løpende administrativt arbeid, omlegging til sentral medlemsinnkreving, vedlikehold av et medlemsregister og økonomi.
  7. NKFs styre vurderer å søke medlemsskap i organisasjonen «Frivillighet i Norge».

 

[1] Nesset, Merete Berg, Camilla Buch Gudde, Gro Elisabet Mentzoni og Tom Palmstierna: ”Intimate partner violence during COVID-19 lockdown in Norway: the increase of police reports”. BMC Public Health 2021, nr.21 PDF