/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norsk Kvinnesaksforening boikotter møte med statsråd

FN skal eksaminere Norge tidlig neste år om oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon. Regjeringen har oversendt sin offisielle redegjørelse for arbeidet, og en rekke norske kvinneorganisasjoner har gått sammen om å lage en «skyggerapport», der regjeringens politikk blir kommentert og kritisert. Arbeidet med skyggerapporten har skjedd i regi av FOKUS med finansiell støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). FOKUS har så avtalt å foreta en formell overlevering av skyggerapporten til statsråd Lysbakken på mandag 20. juni. 

Norsk Kvinnesaksforening har deltatt aktivt i arbeidet med skyggerapporten og advart mot formell overlevering til statsråden. Når det likevel skjer, vil NKF boikotte møtet. Skyggerapporten skal sendes FNs komite for kvinnekonvensjonen for at den skal få ulike vurderinger av norsk politikk. Skal rapporten tjene sin hensikt, må den lages uavhengig av regjeringen. I følge retningslinjene skal ingen som har bidratt til å skrive den offisielle rapporten eller som vil representere regjeringen i FN, delta i arbeidet med skyggerapporten. Ikke minst med erfaringer fra mer autoritære regimer enn vårt eget rundt om i verden, er det viktig å beskytte kvinneorganisasjonene fra press og manipulasjon fra regjeringenes side.

Den norske regjeringen har for førte gang støttet arbeidet med en skyggerapport finansielt, noe som er blitt verdsatt fra kvinneorganisasjonenes side, fordi det har gitt muligheter for en mer omfattende og kvalitetspreget rapport. Men det kan misforstås når en så foretar en formell overlevering av skyggerapporten til statsråden. Det kan gi inntrykk av at rapporten er bestilt fra regjeringen, at det er regjeringen som overleverer den til FN, og at den følgelig er eller blir påvirket av regjeringens ønsker. Selv om dette ikke har eller vil skje i praksis, vil overleveringen kunne skape tvil om Norges respekt for FN-eksaminasjonen og skyggerapportens uavhengighet. Dette kan verdien av rapporteringen reduseres betraktelig. 

Etter NKFs syn er det nødvendig å skille klart mellom det offisielle Norge og det sivile samfunn, og selv om regjeringen selvsagt kan få tilgang til skyggerapporten etter at den er overlevert FN, bør det ikke skje noe formell overlevering til regjeringen.

Torild Skard                                                                 18. juni 2011

Leder Norsk Kvinnesaksforening

Sandsveien 12, 3075 Berger

toriskar@online.no

41551366