/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Uttalelse om lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

Arbeidsutvalget har sendt denne uttalelsen til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

«Høringsnotatet drøfter tre alternative løsninger for lønnet ammefri.

  1. Lovfestet plikt for arbeidsgiver å dekke lønn,
  2. Folketrygdytelse som dekker inntektstap og
  3. Avtalebasert lønn gjennom tariffavtale eller individuell avtale.

Norsk kvinnesaksforening har tidligere – brev av 6.november 2009 – uttalt seg omsaken og hevder fremdeles at det mest rettferdige vil være at Folketrygden dekker inntektstap ved amming. En ordning som skal bygge på avtaler vil ikke være god  nok og kan gjøre det tilfeldig hvem som får lønn under ammefri. Etter NKFs mening må alle som ønsker det få fri fra arbeid for å amme.

Når det gjelder størrelsen av tid avsatt til amming ser vi at hovedavtalen i staten gir ansatte rett til to timer betalt ammefri ved full arbeidsdag og en time ved 2/3 arbeidsdag. NKF synes dette er en bra løsning og vil anbefale at dette bør gjøres gjeldende for alle.

I høringsnotatet diskuteres det omfanget av full arbeidsdag og hva slags kompensasjon deltidsarbeidende skal ha. Som full arbeidsdag er vi enig med det som blir uttalt i notatet om at dette er 7.5 timer eller mer. Når det gjelder deltidsarbeidende er vi mer usikker da disse står mye friere til å organisere sin tid. NKF mener likevel at det beste vil være å følge statens avtale med en time ved 2/3 arbeidsdag.

NKF vil på dette grunnlag foreslå at lovbestemmelsen utformes slik:

§ 12-8 Ammefri. Første ledd skal lyde:

Kvinne som ammer sitt barn, kan kreve den fritid som hun trenger til det  Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en time to ganger           daglig eller som redusert arbeidstid med inntil to timer hver dag.

Nytt andre ledd skal lyde:

Kvinne som har ammefri etter førsteledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil to timer hver dag dersom den avtalte arbeidstiden er 7, 5  timer eller mer. For deltidsarbeidende gis rett til lønn inntil 1 time hver dag  ved 2/3 arbeidsdag. (7.5 timer eller mer).»