/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Investeringsavtaler: Mer åpenhet og bedre utredning

Norsk kvinnesaksforening krever større åpenhet og bedre utredning av investeringsavtaler, og særlig hva dette vil innebære for gjeldende, og særlig fremtidige, norske lover og avtaler, herunder likestillingsavtaler og avtaler for kvinners rettigheter, demokratiske prosesser og nasjonal politisk bestemmelsesrett. Her er vårt høringsinnspill til Nærings og fiskeridepartementet.

Modell for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer (Investeringsavtaler)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til modellavtalen for investeringsavtaler som departementet har utarbeidet og sendt ut på høring.

Utkastet må ses i forbindelse med forhandlingene mellom EU og USA om en ny frihandelsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dersom avtalen blir inngått, vil den kunne få konsekvenser for Norge gjennom EØS-avtalen. En avtale om handel og tjenester, «Trade in Services Agreement (TISA)», forhandles parallelt. mellom et meget stort antall stater, herunder Norge.

Norsk tilslutning til disse internasjonale avtalene forutsetter at Norge innfører en ordning for investorbeskyttelse. Departementet har i den forbindelse utarbeidet utkast til en modellavtale som skal være et utgangspunkt for norske forhandlinger om fremtidige bilaterale investeringsavtaler ( BITs). Slike avtaler skal beskytte norske investeringer i staten som avtalen er inngått med, men også utenlandske investorer i Norge. Et sentralt element i en slik investeringsavtale er at uenighet mellom en investor og staten hvor investeringen er foretatt løses ved voldgift.

Norge har siden midten av 1990-tallet ikke inngått BITs. Norsk Kvinnesaksforening kan ikke se at departementet har gitt noen tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor det nå er ønskelig å endre dette standpunkt annet enn å vise til de pågående forhandlingene om de nevnte handelsavtalene. Slik NKF ser det, bør spørsmålet om endring av den rådende politikken på dette området først drøftes når de ferdigforhandlete internasjonale avtalene foreligger. En forutsetning er at norsk tilslutning til disse avtalene er i samsvar med Grunnlovens bestemmelser. NKF ser således ikke behov for å endre den generelle norske holdningen til inngåelsen av BITs nå.

Norsk Kvinnesaksforening vil likevel bemerke at de pågående forhandlingene om TTIP og TISA vil kunne ha store nasjonale irreversible konsekvenser, som spesielt kan ramme kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. NKF er svært bekymret for det hemmeligholdet som har vært rundt forhandlingene fram til nå. Samfunnsliv, organisasjoner og næringsliv må ha mulighet til å uttale seg løpende i så viktige saker for Norge og for det norske demokrati. NKF mener dette er en sak som krever behandling i Stortinget.

Selv om den utarbeidete modellen for investeringsavtaler bare skal være et grunnlag for fremtidige forhandlinger, og i utgangspunktet ikke vil være noen folkerettslig bindende avtale, etterlyser NKF en uavhengig vurdering av om Grunnlovens betingelser blir ivaretatt: Hvor langt er det i avtaler adgang til å overlate til en voldgiftsrett å bindende å avgjøre tvister mellom en utenlandsk investor og norske myndigheter om vedtak truffet av disse myndighetene? Det er særlig grunn til å ta i betraktning varigheten av den beskyttelse som avtalen gir en investor etter at avtalen har opphørt å gjelde, se artikkel 34 para. 2.

Norsk Kvinnesaksforening er kjent med at flere høringsinstanser stiller seg kritisk til forslagene i høringsuttalelsen og til utvidet bruk av investeringsavtaler. Konsekvensene av Regjeringens forslag vil føre til at demokratiske prosesser, demokratiske beslutninger og politisk frihet blir endret og svekket. NKF stiller seg bak disse vurderingene.

NKF er også kjent med at flere høringsinstanser, blant annet KS og LO, ber om en konsekvensutredning av avtaleutkastene og utkastet til standardavtale. Inngåelse av avtale uten nødvendige utredninger og gode faglige begrunnelser vil bety innføring av avtaler uten at noen (heller ikke den sittende Regjering) vet hva dette vil innebære for gjeldende, og særlig fremtidige, norske lover og avtaler, herunder likestillingsavtaler og avtaler for kvinners rettigheter, demokratiske prosesser og nasjonal politisk bestemmelsesrett.

I likhet med andre, ber NKF om en konsekvensutredning av utkastet til MODELL FOR AVTALER OM FREMME OG BESKYTTELSE AV INVESTERINGER (INVESTERINGSAVTALER). Utredningen må blant annet vurdere om ny avtale vil svekke sentrale og lokale politiske myndigheters muligheter for politisk påvirkning på og kontroll med offentlige og private tjenester og arbeidsplasser, nå og i framtiden. Utredningen må videre vurdere hvilke konsekvenser forslaget vil ha for nasjonale regler for helse miljø- og sikkerhet, arbeidstakerrettigheter og likestilling. NKF krever at kvinne/likestillingsperspektivet blir spesielt vektlagt i utredningen, herunder kvinners sosiale og økonomiske rettigheter. Dette er i samsvar med Norges forpliktelser og mainstreamingsstrategien.

I tillegg ber vi om en uavhengig vurdering av modellutkastets grunnlovsmessige sider, herunder hvilke grenser grunnloven stiller for adgangen til å inngå slike avtaler.

Oslo, 8. september 2015
Med hilsen

for Norsk Kvinnesaksforening
Margunn Bjørnholt
leder