/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Høring: Representantforslag om likelønn – fra ord til handling

Familie- og kulturkomiteen

Høring Dokument 8:30 S (2018-2019)

Representantforslag om likelønn – fra ord til handling

Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling enten kvinner er i etableringsfasen eller er pensjonist. Lønnsgapet mellom kvinner og menn avslører forskjellsbehandling, både på individuelt plan og ved lavere verdsetting av arbeid som vanligvis utføres av kvinner.

Nasjonalt og internasjonalt har likelønn stått på dagsorden i over 100 år i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør, konferanser og utredninger. Fortsatt har kvinner lavere lønnsinntekt enn menn og kvinner har lavere timelønn enn menn.  Alle sier de er for likelønn for kvinner, men likevel er dette et politikkområde hvor det nesten står stille.

Derfor setter Norsk Kvinnesaksforening (NKF) pris på dette representantforslaget  om likelønn – som har fokus på handling og ikke ord.

Likelønnsproblemene berører både lavlønnsgrupper og kvinnedominerte områder hvor kvinner har høgskole- og universitetsutdanning. Likelønnsproblemene finner vi  i offentlig og privat sektor.  Disse gruppene må ikke settes opp mot hverandre. De kvinnedominerte områdene trenger et likelønnsløft.

I forslag en foreslår forslagsstillerne at stortinget utreder en modell tilsvarende ny lov på Island. NKF støtter dette initiativet, selv om ikke Island har hele svaret på hvordan få tatt de nødvendige grepene for likelønn.  Islandsmodellen legger opp til en bedriftsintern likelønn, noe som er begrensende. Dessuten er det komplisert å verdivurdere  arbeid – hva er arbeid av lik verdi. NOU 1997:10  ”Arbeidsvurdering  som virkemiddel for likelønn” kan i denne sammenhengen være  til hjelp. Det er ikke sikkert det trengs en helt ny utredning.

Uansett utfordringer; Island er foran Norge i likelønnsarbeidet med denne loven. Ved implementering kan loven tilpasses norske forhold. Island-loven har også den styrke at ansvaret er skjøvet over fra den enkelt arbeidstaker til arbeidsgiver og at det skal etableres et eksternt tilsyn.

I forslag to foreslår representantene at stortinget ber regjeringen ta initiativ til et partssamarbeid med partene i arbeidslivet,  for å levere løsninger for likelønn innen en bestemt dato, bla inkludert en mulig likelønnspott i offentlig sektor.  NKF mener at dette er et godt initiativ for å få prosessen i gang. Arbeidet for likelønn er et politisk ansvar og et ansvar for partene i arbeidslivet.

I forslag tre foreslår representantene  at stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en forpliktende opptrappingsplan for likelønn , inkludert forslag til finansiering.  —NKF mener at dette er et nødvendig og godt grep for å få fram likelønn i den kvinnedominerte offentlig sektor.  Vi ser fram til et tverrpolitisk samarbeid for likelønn.

Likelønn er et viktig element i et likestilt arbeidsliv. Likeså at rett til heltid og faste stillinger blir styrket. Fortsatt fokus på vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen i kvinnedominerte yrker er nødvendig. Rekruttering av kvinner til ledende stillinger er også viktig.

I tillegg er det viktig at vi verner om og utvikler rettigheter som har gjort det mulig for kvinner å gå ut i arbeidslivet som for eksempel barnehagetilbudet, foreldrepermisjon, ammepauser, tilgang til prevensjon og abort.

Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet for likelønn i mange år. Vi fortsetter i år med åpent møte 13.februar kl 18:00 i Litteraturhuset. Likelønn er tema , sett i sammenheng med deltidsproblematikken.  Mange kunnskapsrike damer vil delta.

Alle er velkommen

Norsk Kvinnesaksforening.

Randi Reese nestleder