/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Uttalelse om utkast til lovregulering av et lavterskeltilbud for seksuelt trakasserte mm. Prop 63 L (2018-19)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er tilfreds med at Regjeringen v/BLD v/Kultur- og likestillingsministeren nå har lagt frem utkast til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringslovgivningen som vil gi et lavterskeltilbud i saker om seksuell trakassering og styrke bedrifters aktivitets- og redegjørelsesplikt.

NKF er fornøyd med at lovframlegget i hovedsak følger opp det som ble foreslått i høringsnotatet om et slikt lavterskeltilbud ved at Diskrimineringsnemnda skal kunne behandle saker om seksuell trakassering og at Likestillings -og diskrimineringsombudet (LDO) skal styrkes som veileder i slike saker. NKF er likeledes tilfreds med at bedrifter skal få en forsterket aktivitet- og redegjørelsesplikt og at LDO skal veilede og Diskrimineringsnemnda skal overvåke gjennomføringen av dette. Vi har med glede registrert at departementet fremhever at styrking av likestilling mellom kvinner og menn i næringslivet som i samfunnet forøvrig, kan bidra til å redusere seksuell trakassering, at aktivitetsplikten likeledes kan bidra til økt likestilling og redegjørelsesplikten vil kunne gi nødvendig informasjon om utviklingen. Kravet om at redegjørelsene skal kartlegge lønn fordelt etter kjønn og bruk av ufrivillig deltidsarbeid, der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer, er vårt syn meget viktig.

Økte bevilgninger trengs

NKF er imidlertid svært bekymret over mangelen på økonomiske midler til gjennomføring av forslagene i proposisjonen. Stortinget ba for ett år siden regjeringen komme tilbake med en sak om dette i forbindelse med forslaget til statsbudsjettet for 2020. Selv om dette budsjettet først vil bli lagt frem i oktober 2019, er det etter NKFs syn nødvendig med økte bevilgninger for at man lovendringene skal ha de ønskede effektene. Vi har derfor med skuffelse notert oss at departementet i proposisjonen uttaler at det «i utgangspunktet [ser] for seg at dette kan dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer». NKF mener LDO må styrkes med flere enn de 2-3 stillinger som var foreslått for arbeidet med det nye lavterskeltilbudet for også å være i stand til å yte en effektiv bistand til næringslivet i dets arbeid med etterlevelsen av aktivitet- og redegjørelsesplikten. Dessuten mener vi det kreves økte midler og trolig en ny nemnd for å få ned den allerede altfor lange saksbehandlingstiden i Diskrimineringsnemnda (1 år).

Urimelig avvisningsgrunn mv.

Departementet foreslår i en ny bestemmelse at Nemnda skal avvise en sak hvor fornærmede i en sak brakt inn for nemnda er anmeldt for uriktig forklaring, se forslag til endring i § 10. En slik avvisningshjemmel kan innby til misbruk av den som er innklaget for nemnda for seksuell trakassering. Etter NKFs syn vil det derfor være bedre i samsvar med formålet med lovendringen at saker hvor det foreligger en slik anmeldelse kan stilles i bero om nemndas leder finner det er ønskelig. Om det er gjort kan saken så fortsetter når det er avgjort at anmeldelsen ikke fører frem.

Oppreisning

I lovframlegget er nemndas adgang til å tilkjenne oppreisningserstatning ved seksuell trakassering begrenset til å gjelde trakassering i arbeidslivet. NKF er uenig i at nemnda ikke skal kunne tilkjenne slik erstatning i alle de sakene hvor den finner at det foreligger seksuell trakassering. Dette vil være bedre i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, jf. CEDAW komiteens merknader i note 19b til Norges 9 rapport (2017) om at Norge burde «… extend the authority of the Tribunal to award compensation in cases other than those of employment discrimination, including cases of sexual harassment;».

Vi mener også at den foreslåtte grensen for oppreisningsbeløpet – kr 10 000 – etter vårt syn fremstår som vel symbolsk.

Fri rettshjelp

Selv om det dreier seg om et lavterskeltilbud er det etter NKFs syn ikke rimelig at klager i sak om seksuell trakassering ikke skal kunne gis rett til fri rettshjelp i saker for nemnda. Vi kan ikke se at Justisdepartementets arbeid med å gjennomgå rettshjelpsordningen skal kunne benyttes som unnskyldning for ikke å kunne tilstå den som er blitt seksuelt trakasserte fri rettshjelp. Særlig i disse sakene kan klager pga. den ubetingete retten til muntlig saksbehandling, ha behov for juridisk bistand.

For Norsk kvinnesaksforening

Karin M. Bruzelius