/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Uttalelse fra Oslo Kvinnesaksforenings årsmøte 2022: På tide med investering i kvinnehelse!

 

God helse skal ikke være avhengig av kjønn. Sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen enn sykdommer som rammer menn. Det er store kunnskapshull om effektiv behandling av typiske kvinnesykdommer. Særlig gjelder dette for de yngre og de eldre aldersgruppene, viser et forskningskart utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Samme funn ble påpekt i NOU-en om kvinners helse i Norge (NOU 1999:13) fra 1999. Vi har høye forventinger til utredningen fra Kvinnehelseutvalget som skal foreligge i 2023, og ikke minst oppfølgingen av denne. For det er liten tvil om at vi trenger øremerkede økte offentlige midler til forskning på kvinnehelse.

Kvinner trenger andre helsetjenester enn menn. Det handler på den ene siden om behandling av typiske kvinnelidelser som endometriose – der vi i Norge strander på en lokaliseringsdebatt, har Sverige fire sentre som tilbyr endometriosekirugi. På den annen side handler det om tilbud som nedlegges og nedprioriteres i sin helhet, som barsel- og fødetilbudet. 60 føde- og akuttilbud er i de siste 60 årene lagt ned. Det kan se ut til at fødselsomsorgen i Norge har gått i retning av at kvinner skal raskt inn og ut av sykehuset, til tross for hva kunnskapsbasert praksis og forskning viser. Ifølge Folkehelseinstituttet har liggetiden for førstegangsfødende de siste tjue årene sunket fra fire døgn til 2,6 døgn.

Og raskere skal det gå ved de nye planlagte sykehusene! I Jordmorforbundets medlemsundersøkelse (2022) svarer 65 prosent av jordmødrene at deres inntrykk er at kapasitetshensyn veier tyngre enn kvinnens behov for oppfølging når det avgjøres om hun skal skrives ut eller ikke.

En studie om kvinners erfaringer med fødselsomsorgen i Norge fra 2021 viser at kvinner vil ha en omsorg som ivaretar mer enn den medisinske sikkerheten: Å føle seg trygg, bli sett og få ekte og personlig omsorg står sentralt. Forskning viser også at det er tegn som tyder på at den psykiske helsen til spedbarnsmødre stadig blir dårligere – det må tas på alvor. Kvinner er ikke (føde-)maskiner!

Oslo Kvinnesaksforening krever at kvinners helse prioriteres. 

 

Oslo, 14.06.2022