Arbeidsutvalget (sentralstyret) i Norsk Kvinnesaksforening i perioden 2012–2014

Torild Skard – NKF-leder (til 2013)

skardTorild Skard er pedagog og psykolog (cand.paed.), og har vært stortingsrepresentant for SV og lagtingspresident, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, direktør for kvinnesaker i UNESCO, styreleder for UNICEF, regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika i UNICEF, assisterende utenriksråd for bistandssaker i Utenriksdepartementet og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun har også vært nestleder i styret for FOKUS. Hun har utgitt flere bøker, bl.a. Mødrenes kontinent (2001) om utvikling i Afrika og Maktens kvinner (2012) om kvinnelige toppolitikere.

Margunn Bjørnholt – 1. nestleder/fungerende leder (fra 2013)

bjornholtMargunn Bjørnholt er sosiolog og samfunnsøkonom, og direktør for forskningsinstituttet Oslo Research. Hun har vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, har jobbet med distriktsutvikling med særlig fokus på kvinner i Distriktenes utbyggingsfond, Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun er styremedlem i International Alliance of Women (IAW) og leder for IAWs kommisjon for kjønn og den økonomiske krisen. Hun er også styreleder i Norges kvinnelobby.

Rita Bjørnulf – sekretær

ritaRita Bjørnulf er sosiolog (cand.sociol.) og har arbeidet i Aetat Arbeidsdirektoratet med å lede prosjekter om kvinner, yrkesvalg og arbeidsmarked. Hun har også arbeidet i Oslo kommunes byrådsavdelinger. Der har hun blant annet koordinert og ledet prosjekter rettet mot kvinner, men også vært prosjektleder for prosjekter i forvaltningsrevisjon i Kommunerevisjonen. Hun arbeider i dag som spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans.

Hilde Bojer – styremedlem

hbojerHilde Bojer er tidligere førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun har vært nestleder i SV, vararepresentant til Stortinget og var medlem av Barnefamilieutvalget.

Karin M. Bruzelius – styremedlem

karin-bruzelius-150Karin M. Bruzelius er jurist, og har bl.a. vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, advokat, departementsråd i Samferdselsdepartementet, høyesterettsdommer og medlem av Den faste voldgiftsdomstol i Haag. Hun var leder i Norsk Kvinnesaksforening 1978–1984 og har vært styremedlem i International Alliance of Women.

Liv Glasser – styremedlem

glasserLiv Glasser er tidligere avdelingsbibliotekar ved Universitetet i Bergen og har vært medlem i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting. Hun representerer NKF som varamedlem av styret i Fokus.

Hilde Rognlien Johansen – styremedlem

johansenHilde Rognlien Johansen har studert språk og samfunnsfag (African Studies) i England og Norge. Hun har arbeidet 30 år i Norad, inkl. tre perioder i utlandet; Kenya, Tanzania og Bangladesh, mye av tiden med kvinnerettet bistand. Hun er nå seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, Afrikaseksjonen. Hun har organisasjonserfaring fra Human-Etisk Forbund, Nyfeministene, Bærum Venstre og Bærum Mållag.

Tove H. Lehre – styremedlem

LehreTove H. Lehre er tidligere småbruker og pensjonert studievegleder fra Høgskolen i Lillehammer (cand. mag.). Hun har hatt flere tillitsverv i fagbevegelsen og Småbrukarlaget, bl.a. som leder av Lillehammer og Omland faglige samorganisasjon og som styremedlem i Folketrygdfondet. Lokalpolitiker med div. verv innen næring og distriktsutvikling, opplæring og kompetanse. Nå leder av stiftelsen YK-huset boligselskap, Lillehammer (Yrkeskvinnenes hus).

Janicke Solheim – styremedlem

solheimJanicke Solheim er lektor. Hun er leder for Drammen kvinnesaksforening og har vært nestleder i Norsk Kvinnesaksforening og styremedlem i International Alliance of Women.

Karin Beate Theodorsen – styremedlem

theodorsenKarin Beate Theodorsen er utdannet filolog. Hun har arbeidet de siste 20 årene med internasjonal politikk og er tidligere leder av Internasjonal avdeling i LO. Hun sitter i styret i FAFO, Transparency International og Internasjonalt utvalg i SV, og har verv i Frogner bydelsutvalg og på lokalplan i Frogner SV.

Kari Hop Skiftesvik var 2. nestleder i NKF i perioden, men i henhold til NKFs vedtekter ikke medlem av arbeidsutvalget.