Like før jul sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut til høring en rekke forslag til endringer i folketrygdlovens bestemmelser om overgangsstønad til enslige forsørgere. Blant annet skal ingen kunne få overgangsstønad i mer enn ett år, mot nå tre år. Retten til overgangsstønad opphører når barnet fyller seks år, mot nå åtte. Videre vil retten til stønad under utdanning bli vesentlig innskrenket.

Virkningene på aleneforeldres økonomi og på barnas velferd er ikke utredet i forbindelse med disse forslagene. Etter NKFs mening er dette et brudd på Norges forpliktelse til alltid å vektlegge barns beste ved all utforming av politikk, og plikten til å utrede konsekvenser for kvinner og likestilling i slike sammenhenger.

Norsk kvinnesaksforening og andre kvinneorganisasjoner har reagert på dette med høringsinnspill. Vi inviterer til et møte for å belyse saken. Innledere er generalsekretær Stig Rusten fra Aleneforeldreforeningen og seniorforsker Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning.

Møtet holdes i Litteraturhuset i Oslo 19 januar og begynner kl 18.

Nordisk samarbeidsprosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap
Møtet er del av et nordisk samarbeidsprosjekt med tre av de øvrige nordiske medlemmene i International Alliance of Women (IAW) Dansk Kvindesamfund, Fredrika Bremer Förbundet og Naisasialiitto Unioni – Kvinnosaksförbundet Unionen Finland. Prosjektet er finansiert av Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) .

Bakgrunn
Økonomi og fordelingspolitikk har ikke vært fremtredende i de nordiske lands likestillingspolitikk de siste tiårene. Videre har likebehandling og kjønnsnøytrale reformer dominert fremfor positiv forskjellsbehandling, noe som har vist seg å ha negative konsekvenser for kvinner. Norge ble kritisert i den siste høringen i FNs kvinnekommisjonskomite (CEDAW), for å legge for mye vekt på kjønnsnøytralitet og for å ignorere kvinners økonomiske interesser ved samlivsbrudd og i forhold til pensjon.

For å få økt fokus på kvinners økonomiske medborgerskap i Norden, vil vi arrangere seminarer i hvert land, der vi tar opp tema knyttet til kvinner og økonomi. Samtidig som det setter fokus på viktige likestillingsspørsmål, vil dette fellesprosjektet bidra til å gjenopplive og styrke samarbeidet mellom de eldste kvinneorganisasjonene i Norden, og kontakten mellom den nordiske og den internasjonale kvinnebevegelsen gjennom felles medlemsskap i International Alliance of Women.