Velkommen til årsmøte i Oslo Kvinnesaksforening

Innledning til møtet: Priya Prasath om hovedfunnene i rapporten som er laget i forbindelse med prosjektet «Færre kvinner på deltid i Oslo» støttet av Oslo Kommune OXLO – en by for alle

DAGSORDEN

1. Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og to personer til å undertegne referatet

2. Styrets årsberetning
Årsberetningen er vedlagt

3. Regnskap for 2018 og budsjett for 2019

4. Forslag om vedtektsendring
Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er vedlagt

5. Innkomne forslag
Det er ingen innkommende forslag

6. Valg
Valg av leder og nestleder for to år og valg av styremedlemmer og varamedlem(er) for ett år.
Valg av valgkomite med tre medlemmer
Valg av revisor

7. Arbeidet framover
Åpent for innspill fra medlemmene

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte. Alle som har vært medlem av foreningen i minst to måneder og har betalt kontingent er valgbare og har stemmerett.

Etter møtet inviteres alle til sosialt samvær der det serveres pizza og drikke.