Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen. Den ble etablert av åtte kvinneorganisasjoner etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening i 2014. Les mer på organisasjonens egne hjemmesider kvinnelobby.no.

Norges kvinnelobby arbeider for å fremme kvinners menneskerettigheter, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende internasjonale avtaler. Norges kvinnelobby har lignende organisasjoner i andre land, blant dem Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, som forbilder.

Historie og bakgrunn for etableringen

Likestillingsutvalget, med NOUene «Struktur for likestilling 2011:18» og «Politikk for likestilling 2012:15», dokumenterte store likestillingsutfordringer i Norge. En av flere anbefalinger var å stimulere til et flerdimensjonalt likestillingsarbeid innen organisasjoner og mellom organisasjoner. Utvalget fastslo også at det manglet et samrådsforum mellom myndigheter og organisasjoner som arbeider med likestilling, og at det er viktig å skape gode offentlige møteplasser om slike spørsmål. Et styrket sivilt samfunn er en forutsetning for å kunne gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å få til et reelt likestillingsløft. Opprettelsen av Norges kvinnelobby er derfor i tråd med Likestillingsutvalgets anbefalinger. Hege Skjeie som ledet Likestillingsutvalget var aktivt involvert i oppbyggingen av Norges kvinnelobby.

Daværende NKF-leder Torild Skard var en sentral pådriver for etableringen av Norges kvinnelobby. I 2013 tok daværende fungerende NKF-leder Margunn Bjørnholt og Karin Bruzelius et nytt initiativ som ledet til den formelle etableringen av Norges kvinnelobby 27. januar 2014. Fra NKF deltok Margunn Bjørnholt og Karin Beate Theodorsen som stiftere av den nye organisasjonen, og Bjørnholt ble dens første leder.