Den 7. mars 2012 kom rapporten fra FNs kvinnekomite om gjennomføringen i Norge av FNs konvensjon om avskaffelse av diskriminering av kvinner. Komiteen var på mange punkter kritisk til hvorledes Norge har etterlevd sine forpliktelser og har på mange punkter sluttet seg til synspunkter som var blitt fremført av det norske…...