Eva Kolstad som NKF-leder på talerstolen i Stortinget i 1959

Eva Kolstad på talerstolen i Stortinget i 1959, mens hun var NKF-leder og vararepresentant til Stortinget

Eva Kolstad (1918–1999) var Norsk Kvinnesaksforenings 18. leder i perioden 1956–1968. Hun var foreningens mest markante lederskikkelse i etterkrigstiden og en pionér i likestillingskampen nasjonalt og internasjonalt. Hun kom med i foreningen som 28-åring og nyutdannet revisor i 1946 og var aktivt engasjert i NKF og likestillingskampen i mange tiår. Eva Kolstad stod for kvinnesak på et liberalt, humanistisk grunnlag, hvor like rettigheter uansett kjønn var det sentrale. For den unge Kolstad var tidligere NKF-leder Margarete Bonnevie den store inspiratoren.

Gjennom NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) ble hun involvert i likestillingsarbeid i FN, og hun var Norges og Nordens representant i FNs kvinnekommisjon (bl.a. som nestleder) 1969–1975. Mens hun var NKF-leder var hun også vararepresentant til Stortinget. Hun var forbruker- og administrasjonsminister i regjeringen Korvald 1972–1973 og leder for Venstre 1974–1976. I 1975 ble hun leder for Likestillingsrådet, som ble opprettet etter initiativ fra NKF, og i 1978 ble hun utnevnt til Norges (og verdens) første likestillingsombud.

Kolstad representerte NKF som styremedlem i IAW i periodene 1949–1958, 1961–1967 og 1973–1976, og ble æresmedlem i IAW i 1979. Hun var også æresmedlem i NKF og i Unge Venstre.

Eva Kolstad hadde en kullsviertro på betydningen av systematisk arbeid for likestilling og for å bedre kvinners stilling her til lands og internasjonalt. Hun hadde stor tro på internasjonalt samarbeid, som hun hadde erfaring fra. I sin tale ved NKFs hundreårsjubileum i 1984 utfordret hun foreningen til å stå på, og sa at det etter 100 år ikke lenger kunne være rom for prutningsmonn. Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland skrev i 1988:

«Eva Kolstad har gjort en stor samfunnsinnsats, både gjennom sin omfattende politiske virksomhet og spesielt gjennom et målbevisst engasjement for å bedre kvinners levekår. Hun var aktiv også i en tid hvor det var tungt og vanskelig å få gjennomslag for tanker om likhet og likeverd mellom kjønnene. Vi som er yngre har i stor grad nytt godt av den innsats Eva Kolstad og andre som kjempet sammen med henne gjorde».