/kvinnesak
post@kvinnesak.no

diskriminering

Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen

Forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov: Regjeringen følger ikke opp FNs kvinnekonvensjon...

Read more

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

  Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende brev til Stortinget i anledning budsjettforslaget for 2012:  Støtten til likestillingspolitisk arbeid har stagnert de siste årene, mens det trengs betydelig satsing. Frivillige kvinne- og likestillingspolitiske organisasjoner spiller en sentral rolle for å påvirke opinionen, styrke kvinners stilling og skaper et balansert demokrati. Men…...

Read more