/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Oppfølging av kvinnekonvesjonen

Ad FNs kvinnekonvensjon

 NKF sendte 14. desember 2010 følgende brev til Barne- og likestillingsministeren og justisministeren: 

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) noterte med stor glede at Regjeringen vedtok å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettslova slik at konvensjon får forrang i norsk rett. Regjeringen må for å følge opp dette snarest vurdere i hvilken utstrekning norsk lov må endres slik at den  er i pakt med konvensjonsforpliktelsene. NKF tenker først og fremst på likestillingslova, men også andre lover. NKF vil foreslå at Regjeringen nedsetter et utvalg for å fremme forslag til en effektiv lovmessig oppfølging av konvensjonen.