/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Referat fra landsmøte i Norsk Kvinnesaksforening 12. mai 2012 i Majorstueveien 39, Oslo

        Les referatet her: 

Til stede:

Bergen: Kari Hop Skiftesvik, leder og 2. nestleder NKF, Elisabeth Aasen, medlem Gina Krog priskomite

Drammen: Janicke Solheim, leder og 1. nestleder NKF (til sak 6), Kristin Briseid, Ingrid Ross Solberg

Oslo: Gunhild Ramm Reistad, leder og AU-medlem, Hilde Bojer, AU-medlem, Karen Bertha Brandt, Eva Evenmo, medlem Gina Krog priskomite, Christine Hjortland, medlem valgkomite, Lovise Irene Hodne, Hilde Rognlien Johansen, AU-medlem, Aud Langbo, nestleder, Sidsel Mellbye, AU-medlem, Randi Liv Ohna, medlem valgkomite, Silje Ohna,  Kirsten Sandborg, Astrid Schönemann

Direkte medlemmer: Siri Hangeland, leder Gina Krog priskomite, og Åse Røstvåg, begge Kristiansand

Øvrige AU: Margunn Bjørnholt, Karin Bruzelius og Liv Glasser (fra sak 6), medlemmer, Helgard Mahrdt, varamedlem

Gjest: Tove Smaadahl, Krisesentersekreta riatet

 

Forfall: Torild Skard, leder, Ragnhild Halvorsen, AU-medlem, Gerd Bjørhovde, medlem Gina Krog priskomite, Elisabeth Lønnå, medlem valgkomite og Gina Krog priskomite.

 

1. Åpning av landsmøtet

Møtet ble åpnet av 1. nestleder Janicke Solheim. Lederen hadde forfall pga ektefelles dødsfall. Innkalling og dagsorden ble godkjent med tilføyelse av nytt punkt 10. Det var 20 stemmeberettigete tilstede.

 

2. Konstituering

Til møteledere ble valgt Janicke Solheim og Karin Bruzelius og til referenter

Hilde Bojer og Hilde R. Johansen. 

 

3. Referater, årsmeldinger og regnskap for NKF 2010 og 2011

Det ble opplyst at regnskapene var godkjent av revisor.  

– Referater fra NKFs arbeidsutvalg 2010-2012 ble tatt til etterretning.

– Referat fra landsstyremøtet 21. mai 2011 ble godkjent.

– Årsmeldinger og regnskap for NKF for 2010 og 2011 ble godkjent uten

merknader.

 

4. Lokallagene

Det ble opplyst at Fredrikstad lokallag var nedlagt i perioden, bl.a. grunnet leders flytting ut av landsdelen.

Vedtak: Beretningene for lokallagene i Bergen, Drammen og Oslo ble tatt til etterretning, med anerkjennelse for godt arbeid.

 

5. Gina Krog-prisen 2012

Årets pris ble tildelt Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet.

Priskomiteens leder, Siri Hangeland, begrunnet tildelingen og overrakte

prisen. Tove Smaadahl takket og holdt en tale der hun bl.a. redegjorde for

utviklingen av krisesentertilbudet.

 

6. Kvinnepolitisk debatt

a) Omsorg og økonomi i et ”likestilt” samfunn

Kristin Briseid og Margunn Bjørnholt innledet. Kristin stilte spørsmål om

likestilling var blitt et honnørord på menns premisser og utdypet dette, bl.a.

ut fra den lave verdsettingen av kvinners ulønnete omsorgsarbeid. Margunn

spurte: Skal kvinner fortsatt tape på omsorgsorienterte livsløp? Bør man

være mer opptatt av økonomisk rettferdighet mellom kvinner og menn enn

av at kvinner og menn skal leve helt like liv? Og bør man tåle et større

mangfold av livstilpasninger?

 

Innleggene ble etterfulgt av engasjert debatt.

 

b) NKFs markering av stemmerettsjubileet i 2013

Gunhild Ramm Reistad orienterte om NKFs planer for markering av

stemmerettsjubileet i 2013, med forberedelser og møter flere steder i landet i

2012 og arrangement i 2013. Det ble søkt om støtte til 2012-aktivitetene fra

BLD, og det vil bli søkt også for 2012.

Vedtak: Planene ble godkjent av landsmøtet.

(Etter landsmøtet har BLD bevilget kr 40 000 til NKF for 2o12).

 

c) Kommune- og Stortingsvalg

Utgikk pga leders forfall. Ordstyrer minnet om nødvendigheten av å påvirke

partienes nominasjoner til Stortingsvalget 2013 og påpekte at det hastet.

 

7. Fastsettelse av kontingent

Spørsmålet om å forhøye kontingenten til NKF ble drøftet, men det ble ikke

fattet vedtak. Flere representanter for lokallagene påpekte at de ville tape

medlemmer om kontingenten ble hevet.

 

8. Forslag fra AU

To forslag til uttalelser om abort var framsatt av AU:

I.Kvinner må ha tilgang til abort – Norge må gå i bresjen

II.Norske kvinner må sikres rett til selvbestemt abort før 12. uke og rask

behandling av søknad etter 12. uke.

Vedtak: Begge uttalelser ble vedtatt med mindre språklige endringer.

AU vurderer evt. innarbeiding av en henvisning til abortpillen i uttalelse I.

 

9. Forslag fra lag og medlemmer

Margunn Bjørnholt og Kristin Briseid la fram forslag til uttalelse om at

staten bør ta større ansvar for økonomisk rettferdighet mellom kvinner og

menn.

Vedtak: Forslaget ble oversendt AU for videre behandling.

 

10. Arbeidsplan for 2012-13 og budsjett 2012

a) Vold mot kvinner

Christine Hjortland foreslo å sende brev til justisministeren og barne- og

likestillingsministeren på grunnlag av Tove Smaadahls tale om behovet for

nasjonal satsing for å forhindre menns vold mot kvinner.

Vedtak: AU formulerer og sender et brev.

 

b) Kvinnesaksnytt

Torild Skard fikk ros for interessant og innholdsrikt medlemsblad.

Vedtak: Utgivelse av Kvinnesaksnytt fortsetter.

 

c) Arbeidsplanen 2012-13 og budsjett 2012

Vedtak: Utsendt plan og budsjett ble godkjent med to tillegg:

-LO bør inviteres til å være samarbeidspartner ved seminaret «Barnehager til alle – hva nå?»

-Samarbeidet med norske kvinneorganisasjoner bør utvides til å omfatte de politiske partienes kvinneorganisasjoner/nettverk, kvinnepolitiske utvalg el. likn. hvis mulig.

 

11) Valg

a) Arbeidsutvalg, revisor og 2. nestleder

Valgkomiteen med Christine Hjortland, Elisabeth Lønnå og Randi Liv Ohna fremmet en enstemmig innstilling som ble vedtatt med akklamasjon.

Vedtak:

Leder:                                      Torild Skard (gjenvalg)

1. nestleder:                             Margunn Bjørnholt (ny, tidligere AU-medlem)

Sekretær:                                 Rita Bjørnulf  (ny)

Medlemmer av arbeidsutvalget:

                                                Hilde Bojer (gjenvalg)

                                                Karin M. Bruzelius (gjenvalg)

                                                Liv Glasser (gjenvalg)

                                                Hilde Rognlien Johansen (gjenvalg)

                                                Audgunn Oltedal (ny)

                                                Janicke Solheim (gjenvalg)

                                                Karin Beate Theodorsen (ny)

 

2. nestleder                              Kari Hop Skiftesvik, BKF (gjenvalg)

 

Revisor                                     Maja Olsen, K3 Consult

                                                c/o PKF Revisjon AS, Oslo (gjenvalg)

Turid Loewe var villig til å fortsette som regnskapsfører for NKF.   

 

b) Valgkomite

Gunnhild Ramm Reistad fremmet forslag til ny valgkomite, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Ragnhild Halvorsen, Lise Løken og Ingrid Ross Solberg (alle nye)

 

c) Gina Krog priskomite

Den sittende komiteen ble enstemmig gjenvalgt.

Vedtak: Gerd Bjørhovde, Eva Evenmo, Siri Hangeland, Elisabeth Lønnå og Elisabeth Aasen

 

12. Eventuelt

Det ble vedtatt å sende blomster til Torild Skard som var forhindret fra å delta.

 

13. Avslutning

Møtet ble avsluttet kl. 16.15 av ordstyrer Karin Bruzelius som samtidig takket Janicke og de fratredende medlemmer av arbeidsutvalget for innsatsen.

 

 

Oslo 5. juni 2012

 

 

Hilde Bojer                                                Hilde Rognlien Johansen

referent                                                     referent

 

 

Godkjent: