/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

To uttalelser om abort vedtatt av landsmøtet i NKF 12. mai 2012

                                I.

Kvinner må ha tilgang til abort – Norge må gå i bresjen

Hvert år dør rundt 50 000 kvinner av utrygge aborter, i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO). 8,5 millioner opplever komplikasjoner som trenger legebehandling.

Likevel forsøker konservative krefter i økende grad å skru tida tilbake og reversere framskritt knyttet til kvinners seksuelle og reproduktive helse. Vatikanstaten og en rekke katolske land, som f.eks. Malta og Polen, prøver å fjerne rettigheter som det er oppnådd enighet om i FN i løpet av de siste tiår. De opptrer på linje med konservative islamske regimer.

Alle kvinner har rett til å bestemme hvor mange barn de vil ha. Det er på høy tid at denne rettigheten blir reell, med tilgang til prevensjon og abort. Utrygge aborter finner oftest sted i land der abort er ulovlig eller begrenset.  

Verdens kvinner trenger at land som Norge tar en tydelig lederrolle i arbeidet for å sikre kvinners rett til abort. Norge må få FN-prosessen for kvinners rettigheter på sporet igjen. EUs ønske om å tale med én stemme i FN-spørsmål kan føre til at land som Danmark og Sverige blir målbundet i abortspørsmålet, fordi noen EU-land er motstandere av abort. Dermed blir Norges rolle som pådriver enda viktigere.

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til regjeringen snarest å invitere likesinnete land til å utarbeide en konkret plan for hvordan kvinners reproduktive rettigheter generelt og rett til abort spesielt skal sikres for kvinner verden over.

                                               II.

 

Norske kvinner må sikres rett

til selvbestemt abort før 12. uke

og rask behandling av søknad etter 12. uke.

Fastlegene må ikke kunne reservere seg

mot å henvise kvinner til abort.

 

Det er ingen lovbestemmelse om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. At enkelte fastleger påberoper seg reservasjonsrett som en sedvanerett er lovstridig og må ikke godtas. Det er ingen menneskerett å være fastlege, og det er mange andre karrieremuligheter for leger som kommer i samvittighetskonflikt i forbindelse med abortsøkende kvinners rettigheter. Enkeltlegers samvittighet må ikke hindre kvinners lovfestede rett til selvbestemt abort.

Lov om selvbestemt abort av 1978 gir kvinner rett til selv å ta avgjørelse om abort før 12. svangerskapsuke. Helsepersonell har rett til å reservere seg mot å delta ved inngrepet. Samtidig får kvinner rett til å få søknad om avbrudd fremmet for en legenemnd når svangerskapet er over 12 uker. Slik søknad skal behandles raskest mulig for å unngå ytterligere forlengelse av svangerskapet.

At enkelte sykehus trenerer kvinners rett til å møte en nemnd for vurdering av søknad om abort etter 12. svangerskapsuke er helt uakseptabelt. Trenering kan skje på ulike måter. Påstander om at det er vanskelig å samle to leger til å møte kvinnen, er bare ett eksempel. Slik undergraving av abortlovens klare bestemmelser må ikke forekomme.

Det er ingen overraskelse at konservative krefter for enhver pris søker å undergrave kvinners rett til selvbestemmelse i abortspørsmålet. Det er imidlertid mer overraskende at noen sykehus også prøver å omgå loven, 34 år etter at den ble vedtatt.

Norsk Kvinnesaksforening er glad for at helse- og omsorgsministeren er klar i sin tale og fastslår at den ulovlig praksisen må opphøre, enten den forekommer blant fastleger eller i sykehus. Vi henstiller til regjeringen å sørge for at lovens intensjoner respekteres, og at ikke enkelte fastleger når frem med sine krav om rett til å reservere seg.