/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinnediskriminerende bestemmelser i utlendingsforskriften

NKF har sendt følgende uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet i anledning forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.):

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til departementets høringsbrev 9. oktober 2012 (ref. 12/6587) hvor departementet foreslår å heve underholdskravet i saker som gjelder etablering av nytt familieliv (familieetablering), mens kravet foreslås opprettholdt uforandret i saker som gjelder familiegjenforening. Bestemmelsene er utformet kjønnsnøytralt, men erfaring viser at de rammer kvinner som gruppe og menn som gruppe forskjellig slik at underholdskravsbestemmelsene virker kjønnsdiskriminerende. Departementet behandler spørsmålet om ulike virkninger av underholdskravet for kvinner og menn i punkt 5 og etter å ha redegjort for UDIs praksis i punkt 5.2 uttaler departementet i punkt 5.3 at man i det videre arbeidet vil vurdere om det er grunnlag for særskilte tiltak for å hindre at underholdskravet virker forskjellig for kvinner og menn og hvilke tiltak det ev. kan være aktuelt å gjennomføre, og ber om synspunkter på dette.

 

NKF krever at bestemmelsene om underholdskrav blir vurdert i relasjon til Norges forpliktelser etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Konvensjonen er norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2 punkt 5, og går ved motstrid foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. § 3. Etter NKFs syn er det mye som taler for at dagens bestemmelser forskjellsbehandler kvinner som gruppe selv om de er utformet kjønnsnøytralt.

 

9. januar 2013