/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Forslag til ny likestillingslov må utsettes

Stortingets Familie- og kulturkomite har fått oversendt vår uttalelse, der vi ber om at ny likestillingslov utsettes. Vi mener det nye forslaget innebærer at kvinners vern mot diskriminering svekkes. Det som skulle være en feiring av 100 år med stemmerett for kvinner, blir dermed ikke en milepæl, men et tilbakeskritt  for kvinners rettigheter.

Uttalelse om Prop. 88 L (2012-2013) fra landsstyremøtet Norsk Kvinnesaksforening 2013

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) ber Regjeringen og Stortinget utsette forslaget til ny likestillingslov i Prop. 88 L (2012-2013).  I stedet for å styrke kvinners vern mot diskriminering, innebærer lova at vernet faktisk svekkes. Dermed blir regjeringens markering av 100 år med stemmerett for kvinner, ikke en milepæl, men et tilbakeskritt i arbeidet for kvinners rettigheter.

Regjeringen fremmer fire diskrimineringslover, deriblant likestillingsloven, og det er spesielt gledelig at vi nå får en lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering. Men om diskrimineringsvernet er utvidet til flere grupper, mangler effektive sanksjoner.

NKF støtter en endring av likestillingsloven, som har betydelige svakheter, men det vesentlige ved en slik revisjon må være å bringe loven bedre i samsvar med FNs konvensjon mot kvinnediskriminering som Norge ikke bare har ratifisert, men gitt status som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. Imidlertid, er det ikke foretatt noen grundig utredning av forholdet mellom FN-konvensjon og den nasjonale lovgivningen, og det nye lovforslaget er ikke sendt på høring til berørte instanser. Og NKF kan ikke se at regjeringen ved utformingen av ny likestillingslov har vurdert de forpliktelsene FNs kvinnekonvensjon medfører og heller ikke uttalelsene fra FNs konvensjonskomite til den siste rapporten om arbeidet i Norge. Forslagene fra regjeringens likestillingsutvalg angående det rettslige vernet er heller ikke tatt med i proposisjonen.

Etter NKFs syn er det fortsatt nødvendig med tiltak i Norge for å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner. Men NKF er ikke enig i at tiden er moden for den tilnærmet kjønnsnøytrale, vage og generelle utformingen som regjeringens forslag til ny likestillingslov har fått, og frykter for at loven i praksis ikke bare vil bli lite effektiv for å styrke kvinners status, men også kunne tjene menns interesser vel så mye som kvinners.

Spesielt betenkelige sider ved det foreliggende lovforslaget er bl.a. at lovens håndhevingsapparat ikke er styrket, det er ikke noe vern mot interseksjonell diskriminering og det absolutte vern mot forskjellsbehandling i forbindelse med graviditet, fødsel og foreldrepermisjon er fjernet.

NKF ønsker en ny lov om virkeliggjøring av kvinners menneskerettigheter velkommen, forutsatt at loven er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser og ikke minst de reelle forholdene for kvinner i dagens norske samfunn.

Margunn Bjørnholt
Fungerende leder