/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6-timersdag

Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag.
Denne uttalelsen ble vedtatt på NKFs landsstyremøte og er sendt til relevante parter i arbeidslivet.

Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag.

Det er langt til likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Kvinners posisjon og vilkår må styrkes. NKF støtter forslaget om at regjeringen tar initiativ til trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.

– Likelønn er både et viktig og et rettferdig krav. Fortsatt tjener kvinner gjennomgående betydelig mindre enn menn. Arbeidet for å øke kvinners lønn må intensiveres. Et viktig tiltak er oppvurdering av typiske kvinneyrker som for stor del finnes i offentlig sektor.

– Myndighetene og fagbevegelsen må legge sterkere vekt på arbeidstidsreformer, som kan gjøre det mulig for både kvinner og menn å kombinere lønnsarbeid og omsorgsarbeid i ulike livsfaser uten å slite seg ut og samtidig ha trygge arbeidsplasser. Det er vesentlig at 6-timers dagen kommer opp på den politiske dagsorden igjen og gjennomføres på ulike arbeidsplasser.

– I dag jobber svært mange kvinner deltid, fordi stort ansvar på
hjemmebane og slitsomme arbeidsforhold ikke lar seg kombinere. Et slikt valg kan for mange kjennes helt nødvendig i dagens situasjon, men kan bety svakere stilling på arbeidsmarkedet, svak lønnsvekst og lav pensjon. Disse negative virkningene må motvirkes slik at kvinner ikke får en urimelig belastning for nødvendig omsorgsarbeid.

-Kvinners muligheter til å jobbe full tid må styrkes. Arbeidsgivere må legge bedre til rette for det, og myndighetene må føre en politikk, som gjør det mulig for flere kvinner å ha fulltidsjobb. Retten til heltidsstilling må lovfestes.

Margunn Bjørnholt
Fungerende leder