/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Menneskerettigheter: Våre innspill er tatt inn i grunnlovsforslagene

Våre innspill til grunnlovsfesting av menneskerettighetene er tatt inn i foreliggende grunnlovsforslag, herunder avgrensing av eventuell ny paragraf om rett til liv til å gjelde fra fødselen, modifisering av ny paragraf om ikke-diskriminering og sosiale rettigheter.

Når det gjelder den nye ikke-diskrimineringsparagrafen skriver forslagsstillerne at «forslaget bygger på forslag fra Norsk kvinnesaksforening. Hensikten er å grunnlovsfeste en formulering som på en bedre måte fanger opp statens omfattende forpliktelser etter kvinnekonvensjonen.» Endelig foreslo vi at sosiale rettigheter knyttes til helse og samles i en egen paragraf (§111) og ikke til arbeidsevne som i det opprinnelige forslaget.

Våre innspill er dermed tatt inn i grunnlovsforslagene 30-32