/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap

Følgende uttalelse ble sendt til BLD:

Oslo, den 16.desember 2013
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Pb 8036 Dep
No-0030 Oslo

Høring: Forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er klar over at høringsfristen for utkastet er ute, men ønsker likevel å gjøre departementet oppmerksom på enkelte spørsmål som utkastet reiser.

Hensikten med forskriften er å sørge for at det blir klart hvem som er barnets mor. NKF går ut fra at dette gjelder hvem som har født barnet. Som departementet kjenner til, reiser surrogati helt spesielle spørsmål i den forbindelse. Vi er klar over at surrogati ikke er lovlig i Norge i dag, men peker likevel på at det vokser opp flere barn her i Norge som er resultat av surrogati i utlandet. Når det er tilfellet, kan det være hensiktsmessig å klargjøre i forskriften at det er navnet på kvinnen som har født barnet man ønsker å få opplyst.

Forskriften pålegger myndighetene å ta kontakt med barnets far for å få opplyst hvem barnets mor er. NKF antar at departementet med dette mener barnets biologiske far. Dette kan imidlertid reise spesielle problemer i de tilfellene hvor barnet er resultat av bruk av sæd fra ukjent donor. Dette er heller ikke en situasjon som forskriftsutkastet later til å ta høyde for. I den forbindelse minner vi om at barneloven nå også operer med medmorskap. Tar utkastet sikte på å regulere forholdet til en eventuell kjent medmor?

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at henvisningen til loven i ingressen savner årstall (1981).

NKF har for øvrig merket seg at departementet sender en rekke saker på høring uten å inkludere kvinneorganisasjonene på sine høringslister, mens de sendes til Reform. Etter vår mening kan det reises spørsmål om departementet diskriminerer kvinneorganisasjonene.

For Norsk Kvinnesaksforening

Karin Bruzelius

Margunn Bjørnholt, fungerende leder