/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Behold sexkjøpsloven!

Dette innlegget ble publisert i Ny Tid 14.02., basert på foreningens uttalelse:

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) støttet i sin tid innføringen av sexkjøpsloven. Vårt standpunkt ble tatt etter en grundig prosess og dialog med organisasjoner med ulikt syn. Etter å ha innhentet informasjon og lyttet til argumenter for og imot, valgte vi å gå inn for kriminalisering av sexkjøp. Vi ser ingen nye argumenter som skulle tilsi at loven burde avskaffes. Tvert om, er det i dag en økende erkjennelse av at prostitusjon er en skadelig kvinneundertrykkende praksis, og uforenelig med et likestilt samfunn og grunnleggende menneskerettigheter.

Argumentene om at sexsalg er arbeid, begreper som ”sexarbeidere” og ”frivillighet” tilslører realitetene. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet stereotype forestillinger om at kvinners kropper hele tiden skal være tilgjengelige for menn. Dette er holdninger vi vet ligger til grunn for andre former for vold mot kvinner, som seksuell trakassering, voldtekt og vold i nære relasjoner. Et flertall av det norske folk deler i dag dette synet, og kvinneorganisasjoner i mange land arbeider for innføring av tilsvarende lover. Loven gjelder ikke bare kvinner. Det finnes også mannlige prostituerte. Det å kjøpe seg rett til å bruke et annet menneskes kropp, kan sammenlignes med menneskehandel og slaveri. Økonomisk makt gir mulighet til å krenke et annet menneskes integritet.

Vi trenger tydelige lover og regler for å forebygge og forhindre prostitusjon. Sexkjøpsloven er et av de viktigste verktøyene for å oppnå likestilling, minske menns mot vold mot kvinner og redusere menneskehandel. Håndhevingen av loven har imidlertid vært svak, og hjelpetiltakene for dem som vil ut av prostitusjon er utilstrekkelige. Dette er ikke argumenter for å avskaffe loven. Om loven har ført til mindre prostitusjon eller ikke, bør heller ikke være noe argument for (eller imot) om loven ”virker”, like lite som en eventuell manglende nedgang eller økning i antall begåtte drap bør påvirke forbudet mot å ta livet av andre mennesker. En viktig effekt av sexkjøpsloven er at den bidrar til å endre rettsoppfatning i befolkningen. I Sverige har loven ført til at yngre menn i større grad enn tidligere tar avstand fra kjøp av sex.

Regjeringen må ikke avskaffe loven, men tvert imot styrke håndhevingen av den. I tillegg må regjeringen styrke tiltak og programmer for å gi kvinner som vil ut av prostitusjon reelle alternativer til prostitusjon.

Margunn Bjørnholt,
fungerende leder for Norsk Kvinnesaksforening