/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF-landsmøtet: Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Følgende uttalelse er sendt til medlemmene av Stortingets Presidentskap:

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening har forståelse for Stortingets ønske om å fornye Norges Grunnlov nå i 2014, men dette gjøres etter vår mening uten at de fulle konsekvenser av de nye bestemmelsene er analysert. Landsmøtet peker på at når en grunnlovsbestemmelse først er vedtatt, har Stortinget ikke lenger kontroll med hvordan denne blir tolket og anvendt av domstolene. Dette gjelder også når det er tatt inn uttalelser i forarbeidene om tolkingen av bestemmelsen. Landsmøtets bekymring gjelder særlig forslaget til utforming av bestemmelsen om rett til liv som ser ut til å ha tilslutning fra Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall, nemlig formuleringen ”Ethvert menneske har rett til liv” foreslått som første ledd i ny § 93. Etter vårt landsmøtes syn vil denne ordlyden kunne åpne, om ikke nå så i fremtiden, for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven fordi livet starter allerede tidlig i svangerskapet.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening oppfordrer derfor Presidentskapet til å sørge for at vedtak av en bestemmelse om retten til liv foreløpig utsettes til det foreligger en bestemmelse som sikrer at retten til abort ikke angripes ved domstolene.

 

Vedtatt av landsmøtet 10. mai 2014

På vegne av Norsk Kvinnesaksforening

Margunn Bjørnholt

leder