/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Manglende støtte til kvinneorganisasjonene brudd på FNs kvinnekonvensjon

I år fikk Norsk Kvinnesaksforening (NKF) redusert sitt driftstilskudd ytterligere, fra fjorårets bunnivå. NKFs landsmøte har sendt nedenstående uttalelse til Stortingets finanskomité, familiekomité og likestillingsministeren. NKF er Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for kvinners rettigheter og likestilling.

Landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening, avholdt den 10. mai 2014, krever at støtten til kvinneorganisasjonene økes

I konklusjonene fra FNs kvinnekommisjonsmøte i 2014 oppfordres regjeringene til å tilføre ressurser og økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider for å fremme kvinners rettigheter og med å styrke kvinner og likestilling. Norsk Kvinnesaksforening har gjentatte ganger pekt på at den lave støtten til kvinneorganisasjonene er et demokratiproblem. Skjeie-utvalget pekte også på behovet for å øke ressursene til kvinneorganisasjonene om de skal spille en reell rolle i den politiske prosessen. Det årlige driftstilskuddet er i dag for lavt til at kvinneorganisasjonene skal kunne spille en nødvendig rolle i samfunnet som en pådriver for videreutviklingen av kvinners rettigheter i vårt samfunn.

Støtten til de enkelte kvinneorganisasjonene må økes for at Norge skal kunne anføre overfor FNs kvinnekommisjon at man har tatt skritt til å oppfylle sine forpliktelser etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og om kvinneorganisasjonene skal spille en rolle i samfunnet, slik Skjeieutvalget fastslår.

I tillegg til økt støtte til kvinneorganisasjonene enkeltvis, må kvinneorganisasjonene også gis ressurser til samarbeid, slik vi ser i EU og i flere enkeltland, der myndighetene støtter kvinnelobbyer. I Norge har flere kvinneorganisasjoner i 2014, etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening, gått sammen om å stifte Norges kvinnelobby. Målet er å styrke organisasjonenes evne til å fremme saker og delta i den offentlige debatten i spørsmål av felles interesse for organisasjonene. Etter vårt syn bør denne paraplyorganisasjonen få en egen, fast grunnstøtte som er stor nok til å ha et permanent sekretariat over statsbudsjettet.

Norsk Kvinnesaksforening
Margunn Bjørnholt, leder