/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Større risiko for fødende kvinner i Norge

Norsk Kvinnesaksforening er bekymret for fødende kvinner og deres barns sikkerhet. Antallet ikke-planlagte fødsler utenfor sykehus er nesten doblet de siste tretti årene, og dødfødsler forekommer mer enn dobbelt så ofte utenfor sykehus som på sykehus, viser en ny forskningsartikkel.

Forskerne fant også at dødstallet blant dem som ble født utenfor sykehus ikke har gått ned i løpet av de 15 årene forskerne har undersøkt.
– Dødeligheten rundt fødsel for dem som blir født utenfor sykehus har holdt seg på samme nivå i mange år, så vi har ikke sett en forbedring i resultatene der, slik som vi klart har sett på dødeligheten rundt fødsler som skjer ved sykehus, sier Björn Gunnarsson, som er overlege og forskningsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Forskerne påpeker det sannsynlige; at økningen av fødsler utenfor sykehus skjer fordi antallet fødeinstitusjoner er kraftig redusert. I 1972 fantes det 158 fødeinstitusjoner i Norge mot 51 i dag. Dermed har mange fødende fått betydelig lengre reisevei, og større risiko for ikke å rekke frem til sykehuset tidsnok.

Ifølge rapporten har unge kvinner som har lang vei til sykehus og flergangsfødende den største risikoen for ikke å nå fram i tide. Vansker med å forløse barnet og blødning hos mor er det som fryktes mest, i henhold til Tanja Hade, som er ambulansesjåfør og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

Utfra de fakta den nye forskningsrapporten presenterer, mener Norsk Kvinnesaksforening at sikkerheten for fødende kvinner og deres barn ikke er godt nok ivaretatt. Vi krever derfor at ansvarlige myndigheter snarest utbedrer forholdene.

Uttalelse vedtatt av NKFs arbeidsutvalg og sendt helseminister Bent Høie, justisminister Anders Anundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.