/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Høring – ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Norsk Kvinnesaksforening viser til departementets høringsnotat, oversendt som vedlegg til brev 30. juni 2014 (ref. 13/4773), med forslag til endringer i foreldrepengeordningen.

Kvinnesaksforeningen har følgende merknad til forslaget:
Prinsipalt mener Norsk Kvinnesaksforening at samlet foreldrepermisjon bør utvides til 18 måneder, slik den er i Sverige. Av dette bør tilstrekkelig tid reserveres mor slik at hun blir fullt restituert etter fødselen, og slik at barnet kan fullammes tilstrekkelig lenge. Kvinnesaksforeningen er ikke enig i at fars eller mors lønnede arbeid er viktigere enn hensynet til barnets beste.

Norsk Kvinnesaksforening mener samtidig at fedrekvoten er viktig både for likestilt foreldreskap og av hensyn til barnet. Foreningen kan derfor ikke støtte forslag som i praksis vil være en uthuling av fedrekvoten innenfor nåværende ordning, selv om de foreslåtte endringene er ganske små. NKF tillater seg samtidig å peke på at de foreslåtte endringene skaper mer byråkrati og merarbeid for NAV, noe vi oppfatter å være i strid med regjeringens program.

Norsk Kvinnesaksforening vil under enhver omstendighet sterkt advare mot innføringen av en ordning med tillitsbaserte egenerklæringen uten videre kontroll. Forslaget undervurderer det presset en del menn blir utsatt for fra sine arbeidsgivere for å la være å ta ut pappapermisjonen.

For Norsk Kvinnesaksforening,

Karin M. Bruzelius
nestleder