/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF advarer mot å tillate surrogati

NKF advarer mot å tillate surrogati.Følgende høringsuttalese er sendt statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov: Vedrørende surrogati

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) mener surrogati reiser mange vanskelige moralske, etiske og rettslige spørsmål.Vi etterlyser mer kunnskap om følgende spørsmål: Hvem bestemmer, hva er motivet for å være surrogatmor og hvordan er arbeidsvilkårene? Blir kvinnene ivaretatt? Hva er konsekvensene på kort og lang sikt; emosjonelt, medisinsk og sosialt? Er kvinnene ofre eller aktører?

Bruken av surrogati gir grunnlag for etiske refleksjoner: Surrogatmødrene er et middel og ikke et mål i seg selv. Mennesket blir et utbyttbart instrument og ikke en person. Hvordan forstås det, diskuteres det av de involverte og hvordan håndteres dette i prosessen?

NKF er i det hele tatt svært skeptisk til forholdene for surrogatmødrene, spesielt i India. Vi mener forholdene er for dårlige, både medisinsk, sosialt og emosjonelt. Surrogati ligner for mye på det vi kaller global kvinneutnytting.

Oslo, 04. mars 2015
For Norsk Kvinnesaksforening

Janicke Karin Solheim
medlem av arbeidsutvalget