/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Krafttak mot seksualovergrep

Landsstyremøtet i Norsk kvinnesaksforening 9. mai 2015 krever at regjeringen snarest gjennomfører reformer i etterforskningen og domstolsbehandlingen av seksuelle overgrep. Landsstyremøtet vedtok nedenstående uttalelse som er oversendt statsminister Erna Solberg og
justis- og beredskapsminister Anund Anundsen.

Krafttak for å hindre flere seksualovergrep.

Landsstyremøtet i Norsk kvinnesaksforening 9. mai 2015 krever at regjeringen snarest gjennomfører reformer i etterforskningen og domstolsbehandlingen av seksuelle overgrep. Vi er svært bekymret over opplysninger i media om at det store flertallet av de som har vært gjenstand for et seksuelt overgrep velger ikke å anmelde dette til politiet. Vi er også opprørt over redegjørelsene for hvorledes de som tross alt har anmeldt sin sak opplever møtene med politi og domstolene. Situasjonen i dag er ikke rettsstaten Norge verdig. Før det vedtas endringer i straffebestemmelsene, krever vi en innsats for å sikre at de gjeldende straffebestemmelsene reelt bidrar til å sikre en betydelig bedring i tallet på overgrep går ned. NKF foreslår følgende tiltak:
– Det innføres krav om voldtektsmottak i alle fylkeskommuner;
– Politi- og påtalemyndigheten gis opplæring i håndteringen av overgrepsutsatte med vekt på kunnskap om hva overgrep innebærer;
– Politiet pålegges å bedre publikums tillit til politiets innsats i denne type saker;
– Politiavhør tas opp på video, slik at det er mulig å sjekke at anmelder/fornærmede er blitt behandlet av politiet på en adekvat måte;
– Det innføres opptak av avhør av fornærmede og vitner i tingrettene;
– Saker om seksualovergrep med en strafferamme på mer enn 6 år behandles ikke av lagretten, men av stor meddomsrett. Dette vil sikre fornærmede – og omgivelsene – en begrunnelse for hvorfor den tiltalte er blitt frifunnet etter å ha blitt funnet skyldig i første instans;
– Når det foreligger opptak fra tingretten, skal fornærmede bare kunne pålegges å forklare seg for lagmannsretten dersom det er noe nytt som aktor/forsvarer/bistandsadvokat/retten ønsker å spørre om, og avhøret skal være begrenset til dette, for øvrig legges opptaket fra tingretten til grunn.
Flere av disse tiltakene krever lovendring og bevilgninger. Situasjonen nå er imidlertid nå så alvorlig at disse tiltakene må gis høyeste prioritet. Dette er nødvendig for å sikre at ikke flere utsettes for seksualovergrep fordi overgriperne mener de ikke risikerer represalier fra samfunnet.
Oslo, mai 2015