/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Morssak er kvinnesak

Katti Anker Møller gjorde morssak til kvinnesak. Hun opprettet mødrehjem for enslige mødre, gikk inn for morslønn, opplæring i husstell og seksualundervisning i skolen, økonomisk støtte ved fødsel til alle kvinner, og argumenterte for kvinners rett til abort og prevensjon. Dagsseminar om hennes liv og virke 10. oktober, Fredrikstad.ØFB.2011-00023
I 2015 er det 100 år siden de Castbergske barnelover ble vedtatt av det norske Storting og Katti Anker Møller spilte en meget sentral rolle i disse lovers tilblivelse. Johan Castberg var hennes svoger og Katti Anker Møller samarbeidet med ham om utformingen av lovene. Lovene innførte juridisk likestilling mellom barn født i og utenfor ekteskap ved at barn født utenfor ekteskap fikk rett til navn og arv etter sin far. Dette var meget radikalt og kontroversielt (jfr illustrajon over). Norsk kvinnesaksforening arrangerer et åpent dagsseminar for å markere Katti Anker Møller i Fredrikstad.

Katti Anker Møller kjempet både for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter som mødre, for å anerkjenne mødrenes økonomiske bidrag til samfunnet og for kvinners reproduktive rettigheter og barns selvstendige rettigheter. Seminaret vil dels ta opp mennesket Katti Anker Møller – hvem var hun, hva stod hun for – dels er siktemålet å drøfte flere av de spørsmål som Katti Anker Møller engasjerte seg sterkt i: Hennes syn på morskapet og kvinners økonomi, på forholdene for barn (og deres mødre), kvinners kontroll med sin egen seksualitet.

Innledere: Historiker og spesialist på kvinne- og kjønnshistorie, Elisabeth Lønnå,historiker Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen, har forsket på Katti Anker Møller og vil snakke om Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk, statsviter og Midtøstenekspert Rania Maktabi, Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo, om barnelovenes betydning for internasjonal utvikling, filolog Janicke Solheim om Katti Anker Møller og Sigrid Undseth, samt Lise Mohr fra Katti Anker Møllers familie.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad lørdag 10. oktober 2015. Før lunsj innleder Elisabeth Lønnå og Lise Mohr om Katti Anker Møller (den politiske og den private Katti Anker Møller). Etter lunsj ønsker vi å belyse hennes syn på morskapet, på forholdene for barn (og deres mødre) og kvinners kontroll med sin egen seksualitet.

Seminaret vil bli gjennomført som et heldagsseminar på Fredriksstad Litteraturhus og vil være åpent for alle interesserte.

Program:

KATTI ANKER MØLLER Hennes liv og lære

10.30 Åpning v/Margunn Bjørnholt
10.35 Katti Anker Møller – politisk og privat v/Elisabeth Lønnå, dr. philos, historiker og Lise Mohr, husfrue på Thorsø Herregård
11.15 Spørsmål/diskusjon
11.25 Kort pause
11.30 Striden mellom Sigrid Undset og Katti Anker Møller v/Janicke Solheim, lektor, skribent og litteraturviter
12.00 Spørsmål/diskusjon
12.10 Lunsj
13.00 Katti Anker Møller og maternalismen innen norsk familiepolitikk v/professor Inger Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen
13.45 Spørsmål/diskusjon
13.55 Kort pause
14.00 Kvinnens rettsstilling i Midtøsten: mellom internasjonal og nasjonal rett, og med barna på slep? v/ Rania Maktabi, forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo
14.45 Spørsmål/diskusjon
15.00 Avslutning.
15.15 -15.45/16.00 Kulturhistorisk vandring i Fredrikstad – Kvinner på kartet.