/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Styrk kvinners rettssikkerhet i volds- og voldtektssaker

Norsk Kvinnesaksforening slutter seg til Kvinnefrontens initiativ for å bedre kvinners rettssikkerhet i vold- og voldtektssaker. Med utgangspunkt i blant annet anbefalingene fra Voldtektsutvalget fra 2008 og Juridisk Rådgivning for Kvinners (JURK) rapport formulerer initiativet seks tiltaksområder som konkret vil bidra til å styrke kvinners rettssikkerhet:

  1. Endring av lovteksten
  2. Full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten
  3. Skolering av politi, jurister, fagdommere og meddommere
  4. Dommere, aktor og bistandsadvokater må stoppe forsvarere som driver karakterdrap på offeret
  5. Folkehelsekampanje mot voldtekt og forebyggende holdningsarbeid i barnehagen og skolen
  6. Lovpålagte overgrepsmottak i alle deler av Norge

Les initiativet her:

Vi, og mange med oss, kan ikke lenger leve med at voldtekt er en nærmest risikofri forbrytelse i Norge. Ni av ti som opplever en voldtekt lar være å anmelde forbrytelsen. Dette må ses på som en total fallitterklæring for rettssystemet. Åtte av ti voldtekter som faktisk anmeldes, henlegges av politiet. Hver fjerde voldtektssak som til slutt når rettssalen, ender med frifinnelse.[1] Situasjonen har vært kritisk for lenge.

Vi er glade for den politiske velviljen og økte oppmerksomheten dette viktige likestillingsproblemet har fått. Men vi etterlyser konkrete handlinger. Det er på tide at sentrale tiltak gjøres for å gjenreise tilliten til rettssystemet.

Vi har med utgangspunkt i anbefalingene fra Voldtektsutvalget fra 2008, JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner) sin påfølgende rapport, og egen erfaring fra feltet, kommet frem til seks overordnede krav for bedring av rettssystemet:

1. Endring av lovteksten

– Vi krever at norsk lovs definisjon av voldtekt må endres i tråd med internasjonale konvensjoner; Sex uten bevisst samtykke er voldtekt.

2. Full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten

– Vi støtter den vedtatte endringen i lagmannsretten som fjerner juryen og setter inn meddomsrett, og krever at endringen gjennomføres raskt.

– Vi krever at fagkyndige på seksuelle overgrep brukes i retten, for å belyse hva som er overgrep og de alvorlige konsekvensene overgrep får for ofrene.

– Vi krever at Politi- og påtalemyndigheten fortsatt skal pålegges å prioritere etterforskning av voldtektssaker, og at det skal få konsekvenser dersom dette ikke gjennomføres.

– Vi krever flere stillinger til å jobbe med seksuelle overgrep, slik at blant annet saksbehandlingstiden blir kortere.

3. Skolering av politi, jurister, fagdommere og meddommere

– Vi krever at kunnskap om hva som er seksuelle overgrep, samt konsekvenser det får for ofrene og samfunnet, må prioriteres høyere i undervisning på politihøgskolen og i juristutdanningen ved landets universiteter.

– Vi krever en grundig opplæring av fagdommere og lekfolk i hvordan fordommer om seksualitet og voldtekt kan påvirke skyldspørsmålet i voldtektssaker.

– Vi krever opplæring i de viktigste internasjonale konvensjoner, som viser at staten er forpliktet til å beskytte borgerne mot vold og overgrep.

4. Dommere, aktor og bistandsadvokater må stoppe forsvarere som driver karakterdrap på offeret

Mange ofre for voldtekt opplever at det er de som er på tiltalebenken under rettssaken.
– Vi krever at det innføres en orientering om hvordan en lovbestemmelse skal tolkes. Eksempelvis kan ikke tidligere seksualpartnere eller antrekk være relevant.

– Vi krever at forsvarsadvokater må ha egne etiske retningslinjer for voldtektssaker.

5. Folkehelsekampanje mot voldtekt og forebyggende holdningsarbeid i barnehagen og skolen

Staten har brukt over 20 millioner kroner på en folkehelsekampanje for å få folk til å slutte å røyke. Når en av ti kvinner blir voldtatt er dette et av Norges største folkehelseproblem.

– Vi krever at det brukes tilsvarende eller mer på å stoppe menn fra å voldta kvinner. Menn blir ikke født som voldtektsmenn. Holdningsskapende arbeid må starte tidlig.

– Vi krever at hver skole forplikter seg til å gjennomføre undervisningsopplegg relatert til vold og overgrep. Skolene må vise til at de har et samarbeid med en lokal/eller relevant aktør som sikrer at undervisningen gjennomføres.

– Vi krever at temaet voldtekt eksplisitt tas med i rammeplanene for aktuelle grunn- og videreutdanninger på høyskolenivå. Det er helt avgjørende at undervisning om dette også inkluderes i relevante profesjonsutdanninger, som for eksempel lærerutdanningen

6. Lovpålagte overgrepsmottak i alle deler av Norge

– Vi krever at kommunene forplikter seg til å inngå avtale med et lokalt støttesenter, slik at støttesentrene alltid er tilgjengelige.

– Vi krever at rådgivningskontor for kriminalitetsofre utvides til å få landsdekkende støttefunksjon. Ikke minst er det viktig at kontorene kan ivareta behovene til voldtatte med spesielle behov.

– Vi krever en traumepsykolog tilknyttet hvert overgrepsmottak som følger opp utsatte over tid (modellen brukt i Stockholm på Voldtektsmottaket på Södersjukhuset).
[1] http://mm.aftenposten.no/2015/1-av-100/